Flora- en faunawet

Minimaliseren

De Flora- en faunawet beschermt in het wild voorkomende dier- en plantensoorten. De Habitatrichtlijn, de Vogelrichtlijn en het CITES-verdrag maken onderdeel uit van de Flora- en faunawet. Het uitgangspunt van de Flora- en faunawet is 'Nee, tenzij'. Dit betekent dat alles wat schadelijk is voor bedreigde soorten verboden is. Van het verbod ('nee') kan alleen onder bepaalde voorwaarden ('tenzij') worden afgeweken.  RAVON kan middels inventarisaties en advisering helpen uw project te realiseren met respect voor de aanwezige natuurwaarden.

Voorbeeldprojecten

Minimaliseren
Park Brederode  Grote modderkruiper Oudland Heikikker Meerstad 
Zandhagedis Park Brederode - foto Richard Struijk   Grote modderkruiper - foto Jelger Herder
  Heikikker in Meerstad - foto Jöran Janse
Van 2007 t/m 2010 heeft RAVON onderzoek naar beschermde soorten reptielen en amfibieën uitgevoerd in het plangebied ‘Park Brederode’ in de gemeente Bloemendaal. Inventarisatie, advies en mitigatie. 
In 2012 heeft RAVON voor Waterschap Brabantse Delta geadviseerd omtrent de grote modderkruiper bij het herstel van de natte natuurparel Oudland. Inventarisatie, advies, ecologisch werkprotocol en ontheffingsaanvraag. 

 
RAVON werkt in Meerstad (Groningen) aan de duurzame staat van instandhouding van de heikikker in het plangebied. Begeleiding, overplaatsing, mitigatie, onderzoek en monitoring.

Uw contact

Minimaliseren
Frank Spikmans

Frank Spikmans 

   f.spikmans@ravon.nl 
   024-7410610
 CV  klik hier

  RAVON is de kennisorganisatie voor reptielen, amfibieën en vissen. Advies, onderzoek & bescherming.   Telefoon: 024-7410600
Email: kantoor@ravon.nl
Adres: zie contact pagina