Rapporten

Minimaliseren

2017

2016

2015

2014

2013

 • Devisscher, S., T. Adriaens, A. De Vocht, S. Descamps, M. Hoogewijs, R. Jooris, J. van Delft & G. Louette, 2012. Beheer van de stierkikker in Vlaanderen en Nederland. Rapporten van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek 2012 (52). Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, Brussel.
 • Bosman, W. & M. Scheepens, 2013. Monitoring van amfibieën en met name de knoflookpad in het leefgebied te Gastel in 2012. Onderzoek uitgevoerd in het kader van het project knoflookpad Strijper Aa. Stichting RAVON en Waterschap de Dommel. 19 p.
 • Bosman, W. & F. Spikmans, 2013. Monitoring knoflookpad en kamsalamander in het leefgebied bij Barvoorde-Dakhorst 2013. Onderzoek uitgevoerd in het kader van een nieuwe waterwinning door Vitens. Stichting RAVON, Nijmegen.
 • Bosman, W. & R.P.J.H. Struijk, 2013. Monitoring van amfibieën en met name de knoflookpad in Gastel, 2009 - 2013. Onderzoek uitgevoerd in het kader van het project knoflookpad Strijper Aa. Stichting RAVON, Nijmegen. 
 • Bosman, W. & R.P.J.H. Struijk & T. Woeltjes, 2013. Monitoring van amfibieën en met name de knoflookpad, kamsalamander en poelkikker in een leefgebied bij Ewijk in 2013. Onderzoek uitgevoerd in het kader van het project A50 Ewijk - Valburg. Stichting RAVON, Nijmegen.
 • Creemers, R. & J. Janse, 2013. Nulmeting amfibieën en vissen in de Velperwaarden 2013. Stichting RAVON rapportnr. 2013.049.
 • Delft, J.J.C.W. van, 2013. Eindrapportage Signaleringsproject Exoten 2012-2013. VOFF in opdracht van Team Invasieve Exoten van De Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit van het Ministerie van Economische Zaken. VOFF, Nijmegen.
 • Delft, J.J.C.W. van & R.C.M. Creemers, 2013. Early Warning System en effectmonitoring Amerikaanse brulkikker in Baarlo en Noord-Brabant, 2013. Stichting RAVON i.o.v. De Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit, Bureau Risicobeoordeling en Onderzoeksprogrammering, Team Invasieve Exoten en Gegevensautoriteit Natuur.
 • Delft, J. van, R. Creemers & J. Kranenbarg, 2013. Controle database Effectmonitor met betrekking tot vissen, amfibieën en reptielen. Oplevering geannoteerde database.
 • Delft, J.J.C.W. van, J.E. Herder & J. Janse, 2013. eDNA-primerontwikkeling en bemonstering van wateren ten behoeve van het vaststellen van de Italiaanse kamsalamander. Stichting RAVON i.o.v. De Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit, Bureau Risicobeoordeling & onderzoeksprogrammering, Team Invasieve Exoten. Rapportnr. 2013.071
 • Delft , J. van, E. Colijn, G.-J. van Duinen, H. Huitema, H. van Kleef, R. Koelman, R. Lenders, R. Leuven, J. Noordijk, B. Odé, H. Sierdsema, J.T. Smit, E. van Uchelen, G. van der Velde, K. Veling, J. Vogels & S. Vreugdenhil, 2013. Handleiding Praktisch natuurbeheer voor levensgemeenschappen. RAVON, European Invertebrate Survey - Nederland, FLORON, afdeling Milieukunde Radboud Universiteit, Sovon, Stichting Bargerveen, De Vlinderstichting, Zoogdiervereniging.
 • Kleef, H. van, R. van der Burg, J. van Delft, W. Bosman, J. Bouwman & N. de Kort, 2013. Zonnebaars in Noord-Brabant. Onderzoek naar maatregelen tegen negatieve effecten van zonnebaarzen in Brabantse wateren. Bosgroep Zuid Nederland, Stichting Bargerveen, Stichting RAVON, in opdracht van Provincie Noord-Brabant.
 • Kranenbarg, J. & F. Spikmans, 2013. Achtergronddocument Rode Lijst Vissen 2011. Zoetwatervissen. Stichting RAVON. Rapportnr. 2010.001
 • Kranenbarg, J., R.P.J.H. Struijk & A. de Bruin, 2013. NEM Meetnet beek- en poldervissen 2012. Stichting RAVON. Rapportnr.2012.047
 • Ottburg, F.G.W.A., G. Maas, R. Schrijver, J. Kranenbarg, M. Schiphouwer, O. Haenen, R. Blonk, M. Kotterman & M. de Graaf, 2013. AGRIVIS. De economische haalbaarheid van het kweken van vis in open poldersystemen en het effect op de veenbodemdaling en overige risico's. Alterra Wageningen. Alterra-rapport 2398.
 • Ouwehand, A., 2013. RAVON Hemelvaartweekeind Zuid-Holland 2013. Stichting RAVON. Rapportnr. 2013-002
 • Rijsewijk, A.C. van & J.J.C.W. van Delft, 2013. Monitoring van de gladde slang op Landgoed de Moeren te Zundert. Onderzoek naar de effecten van beheer en inrichting 2011 - 2013. Stichting RAVON, Nijmegen.
 • Rijsewijk, A.C. van & A.M. Spitzen- van der Sluijs, 2013. De rugstreeppad in Terneuzen 2013. Stichting RAVON, rapportnr. 2013-103.
 • Schiphouwer, M.E.J., 2013. Overzetten vissen terrein Casco Schiedam. Stichting RAVON, in opdracht van A4all. Rapportnr. 2013-131(concept).
 • Schiphouwer, M.E.J. & J. Janse, 2013. Inventarisatie bittervoorn Zouweboezem. Stichting RAVON. Rapportnr. 2013.101.
 • Schiphouwer, M.E.J., J. Janse, T. Woeltjes & A. de Bruin, 2013. Ecologische vrijgave terrein Casco. Stichting RAVON rapportnr. 2012-131.
 • Spikmans, F. & W. Bosman, 2013. Monitoring knoflookpad en kamsalamander in het leefgebied bij Barvoorde-Dakhorst 2012. Onderzoek uitgevoerd in het kader van een nieuwe waterwinning voor Vitens. Stichting RAVON. Rapportnr. 2012-035.
 • Spikmans, F. & A. van Rijsewijk, 2013. Advies duurzaam behoud van populaties beschermde amfibieën en vissen in de Zwaluwenbunders, Tilburg. Stichting RAVON. Rapportnr. 2012-101.
 • Spikmans, F. & W. Bosman, 2013. Monitoring reptielen spoorlijn Maastricht- Lanaken 2013. Stichting RAVON, Nijmegen. Rapportnr. 2013.031.
 • Spikmans, F. & W. Bosman, 2013. Reptielen in Maastricht voor de toekomst behouden. Naar duurzame metapopulaties binnen het stadsvernieuwingsgebied Belvédére. Stichting RAVON in opdracht van ARCADIs Nederland BV en gemeente Maastricht. Rapportnr. 2012.036.
 • Spikmans, F., J. Herder & J. Janse, 2013. Knoflookpad eDNA onderzoek naar actuele verspreiding in De Rande - Deventer 2013. Stichting RAVON, Nijmegen.
 • Spikmans, F., M Schiphouwer, J. Kranenbarg & H. Breeuwer, 2013. Naar duurzame populaties beekprik in Noord-Brabant. Voorbereidingsstudie herintroductie. Stichting RAVON in opdracht van Provincie Noord-Brabant. Rapportnr. 2013.031.
 • Spitzen – van der Sluijs, A.M., T. Woeltjes & J. Janse, 2013. De heikikker in Meerstad in 2013. Vervolgactie wegvangen en onderzoek geschiktheid leefgebied in compensatiegebied 2b. Stichting Ravon in opdracht van Bureau Meerstad. Rapportnr. 2013-024.
 • Struijk, R.P.J.H., Bosman, W. & W. Spencer, 2013. Bijplaatsing en herintroductie van de knoflookpad in Noord-Brabant 2012. Pilots in ’t Hurkske, ’t Merkske en het gebied Strijper Aa & Gastelse Heide. Stichting RAVON, Nijmegen en Natura Artis Magistra, Amsterdam. Rapportnr. 2012-020
 • Struijk, R.P.J.H., Bosman, W. & W. Spencer, 2013. Bijplaatsing en herintroductie van de knoflookpad in Noord-Brabant 2012 en 2013. Pilots in ’t Hurkske, ’t Merkske en het gebied Strijper Aa & Gastelse Heide. Stichting RAVON, Nijmegen en Natura Artis Magistra, Amsterdam.
 • Tempel, C. van den, K. Dekker & E. Goverse, 2013. Verslag vleermuis- en vissenweekend Texel 2013. Landschap Noord-Holland en Stichting RAVON. Projectnr. 13-55017.
 • Vogel, R.L., B. Koese, J. Kranenbarg, M. La Haye, O. Baudewijn, H Sierdsema, L. Sparrius, P. Verburg, R. Zollinger, 2013. Het belang van Nederland buiten de Ecologische Hoofdstructuur voor soorten van de Vogelrichtlijn en van bijlage V van de Habitatrichtlijn. SOVON Vogelonderzoek. Sovon-rapport 2013/15
 • Wallis de Vries, M.F., J. Noordijk, H. Sierdsema, R. Zollinger, J.T. Smit & M. Nijssen, 2013 Begrazing in Brabantse heidegebieden – Effecten op de fauna. De Vlinderstichting, Wageningen / EIS-Nederland, Leiden / SOVON Vogelonderzoek, Stichting RAVON en Stichting Bargerveen, Nijmegen. Rapportnr. VS2012.017. 

2012

 • Adriaens, T., P. Bogaert, R. Grobben, B. Lotz, G. Louette, K. Martens, E. Van den Broeke & J. van der Burg, 2012. Minder invasieve planten en dieren, meer biodiversiteit. Projectbrochure 2009-2012, INVEXO Invasieve exoten in Vlaanderen en Zuid-Nederland. [Tekstbijdragen Jeroen van Delft]. 
 • Bosman, W., 2012. Monitoring van amfibieën en met name de knoflookpad, kamsalamander en poelkikker in een leefgebied bij Ewijk in 2012. Onderzoek uitgevoerd in het kader van het project A50 Ewijk - Valburg. 13 p. Stichting RAVON, Nijmegen. 
 • Bruin, A. de, 2012. Grote modderkruiper op de kaart. Inventarisatie van de grote modderkruiper in Natura 2000 gebied Zuidlaardermeergebied. Stichting RAVON rapportnr. 2010-075, Nijmegen. 
 • Bruin, A.de, 2012 Project herstel natte natuurparel Oudland en Halstersch laag. Wijzigingsvoorstel Activiteitenplan Ontheffing Flora- en faunawet. Stichting RAVON rapportnr. 2012-104, Nijmegen.
 • Bruin, A. de & J.E. Herder, 2012. RAVON. Inventarisatie van de grote modderkruiper met behulp van e-DNA in het beheergebied van Waterschap Hunze en Aa’s. Stichting RAVON, Nijmegen. In opdracht van Waterschap Hunze en Aa’s. 
 • Bruin, A. de, & J.E. Herder, 2012. RAVON. Inventarisatie van de grote modderkruiper met behulp van e- DNA Groot Diep & Slokkert. Stichting RAVON, Nijmegen. In opdracht van Ecogroen Advies. 
 • Creemers, R. 2011. Brulkikkers in Baarlo 2010-2011. Stichting RAVON, Nijmegen. 
 • Delft, J.J.C.W. van & R.C.M. Creemers, 2012. Early Warning System en effectmonitoring Amerikaanse brulkikker in Baarlo en Noord-Brabant. Stichting RAVON i.o.v. De Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit, Bureau Risicobeoordeling en Onderzoeksprogrammering, Team Invasieve Exoten en Gegevensautoriteit Natuur. 
 • Delft, J.J.C.W. van, A.M. Spitzen - van der Sluijs & J. Janse, 2012. Veldwerk ten behoeve van genetisch onderzoek inheemse en Italiaanse kamsalamanders op de Veluwe. Stichting RAVON i.o.v. De Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit, Team Invasieve Exoten.
 • Delft, J.J.C.W. van, 2012. Tussenrapportage Signaleringsproject Exoten 2012-2013. VOFF in opdracht van Team Invasieve Exoten van De Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit van het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie. VOFF, Nijmegen. 
 • Delft, J.J.C.W. van & M. Schiphouwer, 2012. Controle database NOBANIS met betrekking tot exotische vissen, amfibieën en reptielen. Oplevering geannoteerde database. 
 • Delft, J.J.C.W. van, A. de Bruin & J. Kranenbarg, 2012. Bijdrage ten behoeve van de artikel 17-rapportage van de Habitatrichtlijn met betrekking tot vissen, amfibieën en reptielen. Oplevering ingevulde database per soort. 
 • Delft, J.J.C.W. van, A. van Rijsewijk & W. Bosman, 2012. Nulmeting amfibieën in het kader van zonnebaarsbestrijding in het Mastbos bij Breda i.s.m. Staatsbosbeheer. Oplevering dathaabase. 
 • Delft, J.J.C.W. van, A.M. Spitzen-van der Sluijs, E. Goverse, R.P.J.H. Struijk & R.C.M. Creemers.2012 Risicoanalyse van de Springkikker (Rana dalmatina) in Nederland. Stichting RAVON i.o.v. De Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit, Bureau Risicobeoordeling en Onderzoeksprogrammering, Team Invasieve Exoten, rapportnr. 2012.069, Nijmegen. 
 • Devisscher S., Adriaens T., De Vocht A., Descamps S., Hoogewijs M., Jooris R., van Delft J. & Louette G. (2012).Beheer van de stierkikker in Vlaanderen en Nederland. Rapporten van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek2012 (52). Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, Brussel.
 • Diepenbeek, A. van & R.C.M. Creemers, 2012. Het voorkomen van amfibieën in straatkolken – Landelijke steekproef 2012. Stichting RAVON, rapportnr. 2011.100, Nijmegen. 
 • Goverse, E., R.C.M. Creemers & A.M. Spitzen – van der Sluijs, 2012. Case study on the removal of the American bullfrog in Baarlo, the Netherlands. Stichting RAVON, Report 2010.139, Nijmegen. 
 • Herder, J.E., 2012. Kijk een Kikker! Stichting RAVON, Nijmegen
 • Herder, J.E., T. Termaat en R.M. Koelman, 2012. Pilot eDNA voor noordse woelmuis, waterspitsmuis, groene glazenmaker en gevlekte witsnuitlibel. Stichting RAVON, Nijmegen. 
 • Jansman, H.A.H., G.A. de Groot, M. Speelman, I. Laros, W. Bosman, B. Crombaghs & H.P. Koelewijn, 2012. De Nederlandse populatie van geelbuikvuurpad in Zuid-Limburg: een genetische analyse. Wageningen, Alterra-rapport; 55 blz.; 13 fig.; 9 tab.; 17 ref. 
 • Janssen, I.A.W., 2012. Monitoring Loenderveen 2011. Stichting RAVON, Nijmegen. 
 • Kessel, N. van, M. Dorenbosch & F. Spikmans, 2012. Vismonitoring natuurvriendelijke oevers Maas 2011. Onderzoek naar de functionaliteit voor juveniele vis. Natuurbalans - Limes Divergens BV & Stichting RAVON, Nijmegen. 
 • Ottburg, F.G.W.A., G. Maas, R. Schrijver, J. Kranenbarg, M. Schiphouwer, O.L.M. Haenen, R.J.W. Blonk, M.J.J. Kotterman, M. de Graaf, 2013. AGRIVIS: de economische haalbaarheid van het kweken van vis in open poldersystemen en het effect op de veenbodemdaling en overige risico's. Alterra rapport 239, Wageningen. 
 • Ouwehand, A., 2012. RAVON Hemelvaartweekeind Limburg 2011. Stichting RAVON rapportnr. 2011.019, Nijmegen. 
 • Ouwehand, A., 2012. RAVON Hemelvaartweekeind Noord-Brabant 2012. Stichting RAVON rapportnr. 2012.001, Nijmegen. 
 • Rijks, J.M., A.M. Spitzen - van der Sluijs, R.S.E.W. Leuven, M. Kik, F. Pasman, R. Zollinger, L.N.H. Verbrugge & A.Gröne, 2012. Risk analysis of the common midwife toad-like virus (CMTV-like virus) in the Netherlands. Rapport 60000784-2012 DWHC, RAVON, RU en UGent. 
 • Rijsewijk, A.C. van & J.J.C.W. van Delft, 2012. Monitoring van de gladde slang in de Kempen 2012. Stichting RAVON rapportnr. 2012.007, Nijmegen. 
 • Rijsewijk, A.C. van & J.J.C.W. van Delft, 2012. Monitoring van de gladde slang in Tachtig Bunder Landgoed de Moeren te Zundert. Onderzoek naar de effecten van beheer- en inrichting, verslag 2e jaar 2012. Stichting RAVON, Nijmegen. 
 • Rijsewijk, A.C. van & A.Spitzen-van der Sluijs 2012. De heikikker in Meerstad in 2012. Stichting RAVON, rapportnr. 2012-011, Nijmegen. 
 • Schiphouwer, M.E., J. Kranenbarg, N. van Kessel & R.S.E.W. Leuven 2012. Verspreiding, effecten en beheer invasieve grondels. Verkennend onderzoek Amsterdam-Rijnkanaal 2012. Stichting RAVON, Natuurbalans – Limes Divergens BV, Radboud Universiteit, Nijmegen. 
 • Schiphouwer, M.E., J. Kranenbarg, 2012. Verkenning ontsluiten historische data zoetwatervissen. Stichting RAVON in opdracht van NLBIF, Nijmegen. 
 • Schiphouwer, M.E., J. Janse, T. Woeltjes & A. de Bruin, 2012. RAVON. Ecologische vrijgave terrein Casco. Stichting RAVON in opdracht van A4all, Nijmegen 
 • Spikmans, F. & W. Bosman, 2012. Monitoring knoflookpad en kamsalamander in het leefgebied bij Barvoorde-Dakhorst 2012. Onderzoek uitgevoerd in het kader van een nieuwe waterwinning door Vitens. 11 p. 
 • Spikmans, F. & W. Bosman, 2012. Monitoring reptielen spoorlijn Maastricht – Lanaken 2012. Stichting RAVON, Nijmegen. 
 • Spikmans, F. & W. Bosman, 2012. Reptielen in Maastricht voor de toekomst behouden. Naar duurzame metapopulaties binnen het stadsvernieuwingsgebied Belvédère. Stichting RAVON, Nijmegen. 
 • Spikmans, F. & J. Kranenbarg, 2012. Beekprikken in de Keersop. Actueel voorkomen, habitatgeschiktheid en monitoringsplan. Stichting RAVON, Nijmegen. 
 • Spikmans, F. & J. Janse, 2012. De kamsalamander in de gemeente Deventer. Actuele verspreiding en maatregelen voor behoud en verbetering van zijn leefgebied. Stichting RAVON, Nijmegen.
 • Struijk, R.P.J.H., W. Bosman, T. Bakker & P.J.J. van den Munckhof, 2012. Herintroductie van de knoflookpad in ’t Merkske. Voorstudie naar haalbaarheid. Stichting RAVON & Staatsbosbeheer Regio Zuid. 
 • Struijk, R.P.J.H., A. de Bruin & J. Kranenbarg. 2012. NEM Meetnet Beek- en Poldervissen 2011. Stichting RAVON, Nijmegen. 
 • Struijk, R.P.J.H., J. Kranenbarg, A. de Bruin & M. Schiphouwer. 2012. NEM Meetnet Beek- en Poldervissen. Schubben & Slijm 14: 12-17

STAGERAPPORTEN en overige rapporten 2012

 • Clements, A.N., 2012. Migratiepatronen van Ringslangen in het Reeuwijkse plassengebied. Een onderzoek naar de ecologische infrastructuur van Ringslangen in het Reeuwijkse plassengebied. Stichting RAVON rapportnr S2012.129 
 • Holzhauer, J. & C.E. Onnes, 2012. Het mysterie van de levendbarende hagedis. Onderzoek naar de populatie levendbarende hagedissen in de Overasseltse en Hatertse Vennen. Stichting RAVON rapportnr. S2012.025a, Nijmegen. 
 • Kersten, J., 2012 De geelbuikvuurpad in Nederland. Ontwikkeling, voortplanting en conditie van de populaties in 2012. Stichting RAVON rapportnr. S2012-090
 • Ketelaars, L.A.M., 2012. The effect of Batrachochytrium dendrobatidis on Alytes obstetricans in the province of Limburg, the Netherlands. Stichting RAVON rapportnr. 2011-011, Nijmegen. 
 • Meijer, M., 2012. Verloop van de kolonisatie van regionale wateren door uitheemse vissen (Gobiidea: Proterorhinus sp. & Neogobius ssp.) in Nederland in de periode 2002-2011. Stichting RAVON rapportnr S2012-01

2011

 • Bosman, W & J. van Delft, 2011. Verspreiding van de Italiaanse kamsalamander in Nederland en mogelijkheden voor beheersing en eliminatie. Stichting RAVON, Nijmegen. 
 • Bruin, A. de & R. Zollinger (red), 2011. Motivering Natura 2000 besluiten voor poldervissen (grote modderkuiper, bittervoorn, kleine modderkruiper), beekvissen (beekprik, rivierdonderpad,beekdonderpad), rivierprik, zeeprik, kamsalamander en geelbuikvuurpad. Stichting RAVON, Nijmegen. 
 • Bruin A. de & Spikmans F., 2011. RAVON Vissenweekend 2011 Limburg. Stichting RAVON, Nijmegen. 
 • Bruin A. de, 2011. RAVON. Grote modderkruiper op de kaart, Inventarisatie van de grote modderkruiper in het beheersgebied van Waterschap Noorderzijlvest (Deel 2). Stichting RAVON, Nijmegen. In opdracht van Waterschap Noorderzijlvest 
 • Creemers, R.C.M. Brulkikkers in Baarlo 2010-2011. RAVON, Nijmegen. In opdracht van TIE, prov. Limburg, Waterschap Peel en Maasvallie, gemeente Peel en Maas. 
 • Delft, J.J.C.W. van & H.H. van Kleef, 2011. Advisering hondsvissenproblematiek Hilversums Wasmeer. Stichting RAVON / Stichting Bargerveen, Nijmegen. 
 • Didderen, K. & J. Kranenbarg, 2011. Verbinding van het Loodiep met de Vecht - Ecologisch kader en kolonisatiemogelijkheden voor vissen en macrofauna. RAVON, Nijmegen. 
 • Dorenbosch, M., N. van Kessel, J. Kranenbarg, F. Spikmans, W.C.E.P. Verberk & R.S.E.W. Leuven, 2011. Nevengeulen in uiterwaarden als kraamkamer voor riviervissen. Nederlands Centrum voor Natuuronderzoek: Stichting RAVON, Stichting Bargerveen, Radboud Universiteit Nijmegen en Natuurbalans – Limes Divergens, Nijmegen.
 • Goverse, E., 2011. Ontwikkeling Amfibieën Monitoringsnetwerk in het Natural Park Sierra Norte de Sevilla, Spanje. RAVON Werkgroep Monitoring, Stichting RAVON, Amsterdam. Rapport 2010.150. 
 • Herder, J.E., 2011. Pilot Environmental DNA Grote Modderkruiper. Stichting RAVON, Nijmegen.
 • Herder, J.E. 2011 Padden.nu 2011. Ruim zevenduizend kilo aan amfibieën overgezet in Nederland! Stichting RAVON 2011.
 • Herder, J.E., A. van Diepenbeek & R. Creemers, 2011. NEM Verspreidingsonderzoek reptielen en amfibieën 2011. Stichting RAVON, Nijmegen. 
 • Kessel, N. van, F. Spikmans, G. Hoogerwerf, J. Kranenbarg, 2011. Jaarrapportage actieve vismonitoring zoete rijkswateren. Samenstelling van de visstand in de grote rivieren gedurende het winterhalfjaar 2010-2011. Stichting RAVON Nijmegen 
 • Kessel, N. van & F. Spikmans 2011. Visstandbemonstering Afgedamde Maas & Heusdensch kanaal najaar 2011. Natuurbalans–Limes Divergens BV & Stichting RAVON, Nijmegen 
 • Kranenbarg J., Kemper J., Bruin A. de & Lenders R., 2011. Migratie door een temporele nevengeul en habitatgebruik van vissen in de Itterbeek. RAVON, Nijmegen 
 • Landschap Overijssel, 2011. Boomkikkers duurzaam tussen Aamsveen en Witte Veen. Landschap Overijssel, Dalfsen (rapport opgesteld door R.P.J.H. Struijk, G. Meutstege & R. Zollinger) 
 • Rijsewijk, A.C. van & J.J.C.W. van Delft, 2011. Verbetering van drie leefgebieden voor amfibieën en andere faunasoorten in Landgoed De Utrecht (Noord-Brabant) – Deel 3 De Flaes en Het Goor. Stichting RAVON, Nijmegen. 
 • Rijsewijk, A.C. van & J.J.C.W. van Delft, 2011. Monitoring van de gladde slang in Tachtig Bunder, Landgoed de Moeren te Zundert. Onderzoek naar de effecten van beheer- en inrichting, verslag 1ste jaar 2011. Stichting RAVON, Nijmegen. 
 • Spikmans, F., 2011. Inventarisatie en bestrijdingsplan dikkopelrits Meijendel. Stichting RAVON, Nijmegen. 
 • Spikmans, F., 2011. Kamsalamander in rivierengebied Gelderland. Onderzoek naar migratie van amfibieën op dijktrajecten. Stichting RAVON, Nijmegen. 
 • Spikmans, F., 2011. Vissen in sloten Vechtvallei 2011. Monitoring van het project “Boeren als beheerder”. Stichting RAVON, Nijmegen. 
 • Spikmans, F, & W. Bosman 2011. Onderzoek naar gevolgen voor reptielen van de nog te realiseren tramlijn Maastricht – Vlaanderen. Stichting RAVON, Nijmegen. 
 • Spikmans, F, & W. Bosman 2011. Verkenning van de mogelijkheden om te komen tot duurzame populaties reptielen in het Belvédère gebied in Maastricht. Onderzoek in het kader van de te realiseren tramlijn Maastricht – Hasselt . Stichting RAVON, Nijmegen. 
 • Spikmans, F, W. Bosman, 2011. Monitoring reptielen spoorlijn Maastricht – Lanaken 2011. Stichting RAVON, Nijmegen. 
 • Spikmans, F. & K. Didderen 2011. Vissen in sloten Vechtvallei 2010. Monitoring van het project “Boeren als beheerder”. Stichting RAVON, Nijmegen. 
 • Spikmans, F, J. Kranenbarg, L. Soldaat, M. de Zeeuw & A van Strien, 2011. Handleiding NEM-Meetnet Beek- en Poldervissen. Stichting RAVON, Nijmegen. 
 • Spikmans, F, J. Kranenbarg, L. Soldaat, M. de Zeeuw & A van Strien 2011. Plan van aanpak voor NEM-Meetnet Beek- en Poldervissen. Stichting RAVON, Nijmegen. 
 • Spitzen – van der Sluijs, A.M. & A.C. van Rijsewijk. 2011. De heikikker in Meerstad in 2011. Stichting RAVON, Nijmegen. 
 • Spitzen – van der Sluijs, A.M. & W. Bosman. 2011. Onderzoek naar de effecten van de schimmel B. dendrobatidis op de geelbuikvuurpad, vroedmeesterpad en vuursalamander. Stichting RAVON, Nijmegen. 
 •  Struijk, R.P.J.H., 2011. Het voorkomen van de ringslang in het plangebied ‘De Buitenplaats, Leusden’. Stichting RAVON, Nijmegen 
 • Struijk, R.P.J.H., Kranenbarg, J. & A. de Bruin, 2011. Verspreidingsonderzoek Vissen 2010. Stichting RAVON, Nijmegen

 

STAGERAPPORTEN en overige rapporten 2011

2010

STAGERAPPORTEN en overige rapporten 2010

 • Asbreuk, T., 2010. Boomkikkerpopulaties in het noorden van de Achterhoek. Stichting RAVON, Nijmegen. Rapport 2010.103.
 • Bruijnes, A., 2010. De verspreiding van de Marmergrondel (Proterorhinus semilunaris) in regionale wateren. Stichting RAVON, Nijmegen. Rapport 2010.002.
 • Geurts, S., 2010. Terrestrial habitat use of amphibians in “Hatertse en Overasseltse Vennen”. Foundation RAVON, Nijmegen, the Netherlands. Rapport 2010.018a.
 • Geurts, S., 2010.. Population analysis of the yellow bellied toad (Bombina variegata) in the Netherlands. Foundation RAVON, Nijmegen, the Netherlands. Rapport 2010.018b.
 • Groeneveld, M., 2010. Zandhagedissen en RAVON. Hogeschool InHolland, Delft.
 • Leeuwen, T. van, 2010. De invloed van Batrachochytrium dendrobatidis op vrijlevende vroedmeesterpadden (Alytes obstetricans). Studentenrapport i.o.v. Stichting RAVON (Nijmegen) & Van Hall Larenstein (Velp)
 • MacLeod, A., 2010. Chytridiomycosis in Europe. 10EC paper submitted as part of the MSc in Biological Sciences (Ecology and Evolution). University of Amsterdam, the Netherlands.
 • Noordstra, A. & N. Pruijn, 2010. Distributie en voortplanting van de knoflookpad in Zuidoost Drenthe. Stichting RAVON, Nijmegen. Rapport 2010.051.
 • Onnes, C.E., 2010. De geelbuikvuurpad in Limburg 2010 - onderzoek naar de populatiegroottes. Stichting RAVON, Nijmegen. Rapport 2010.120.
 • Ponsteen, P. 2010. Bemonsteren van de grote modderkruiper, “De verspreiding van de grote modderkruiper (Misgurnus fossilis) in Terwolde (nabij Twello) en in de Molenbeek (nabij Eefde), en een fuiken vergelijkingsonderzoek voor inventarisatie van de grote modderkruiper” Stageonderzoek Stichting RAVON, Nijmegen.
 • Reurink, F., 2010. Amfibieën in straatkolken. Oriënterend onderzoek naar straatkolken als valkuil voor amfibieën. Stagerapport Hogeschool Van Hall Larenstein i.o.v. RAVON, Nijmegen. Rapport S2010.01.
 • Thill, L., 2010. Multiple paternity in the Grass snake. UvA/IBED, Amsterdam, the Netherlands

2009

 

STAGERAPPORTEN en overige rapporten 2009

2008

STAGERAPPORTEN en overige rapporten 2008

 

2007

 

        STAGERAPPORTEN en overige rapporten 2007

2006

        STAGERAPPORTEN 2006

 


 

2005

 • Arts, T. & R. van Eekelen, 2005. RAVON Vissenweekeinde West Brabant. Stichting RAVON Rapportnr. 2005-17.
 • Bosman, W., 2005. Landhabitat van de knoflookpad in een agrarische omgeving bij Groot Soerel - Noord-Empe. Stichting RAVON Rapportnr. 2005-4
 • Bosman, W., 2005. Onderzoek naar het voorkomen van de knoflookpad in het Rauwven. Stichting RAVON. Rapportnr. 2005-9.
 • Bosman, W., 2005. De knoflookpad in het Land van Vollenhove. Stichting RAVON. Rapportnr. 2005-10.
 • Bosman, W. & W. de Vries, 2005. Het voorkomen van de knoflookpad in terreinen van Het Geldersch Landschap. Stichting RAVON. Rapportnr. 2005-13.
 • Bosman, W., 2005. Inrichtingsvisie voor het leefgebied van de knoflookpad in Toterfout. Stichting RAVON Rapportnr. 2005-19.
 • Creemers, R.C.M. & J. Janse, 2005. Amfibieën en vissen in vier uiterwaarden in de Gelderse Poort. RAVON / Dienst Landelijk Gebied. Rapportnr. 2005-14.
 • Delft, J.J.C.W. van, 2005. Herpetofaunavriendelijk beheersadvies voor snelwegbermen langs de A1 en A50. Stichting RAVON, Nijmegen. Rapportnr. 2005-6.
 • Delft, J.J.C.W. van & W. Schuitema, 2005. Werkatlas amfibieën en reptielen in Noord-Brabant. RAVON Noord-Brabant, Tilburg / Stichting RAVON, Nijmegen. Rapportnr. 2005-7.
 • Delft, J. van, 2005. Beoordeling rapport Bestevaer. Stichting RAVON in opdracht van Gemeente Baarn. Rapportnr. 2005-2.
 • Diepenbeek, A. van & R. Zollinger, 2005. Tussentijdse evaluatie Voorbereiding Inhaalslag Verspreidingsonderzoek Beekvissen 2004 (beekprik, elrits, gestippelde alver, rivierdonderpad in beeksystemen). Stichting RAVON iov Expertise Centrum van Ministerie van LNV. Rapportnr. 2005-1.
 • Hoof, P.H. van, T. Brouwer, B.H.J.M. Crombaghs & W. Bosman (2005). De knoflookpad in Limburg. Resultaten monitoring 2005. Stichting RAVON, Bureau Natuurbalans/Limes Divergens.
 • Janssen, I., 2005. Ringslangmonitoring Loenderveen, Rapportage 2005. RAVON Werkgroep Monitoring, Amsterdam.
 • Rijsewijk, A.C. van, 2005. Beheer voor reptielenbiotopen in het Bergher Bos. Stichting RAVON in opdracht van Vereniging Natuurmonumenten. Rapportnr. 2005-3.
 • Kleunen, A. van, J.H. Bouwman, R. Creemers, J. Janse & J.T. Smit (in prep) Beleidsmontoring OBN-Fuana 2005. VOFF-rapport.
 • Prudon, B. & F. Spikmans, 2005. RAVON Hemelvaartweekend Gelderland 2005. Stichting RAVON, Nijmegen. Rapportnr. 2005-12.
 • Prudon, B. & R. Zollinger, 2005. Eindrapportage Verspreidingsonderzoek Inhaalslag Reptielen 2004 (Muurhagedis, gladde slang, zandhagedis, adder, ringslang en hazelworm). Stichting RAVON i.o.v. Directie Kennis, Ministerie van LNV. Rapportnr. 2005-5
 • Rijsewijk A.C. van, 2005. Inventarisatie natuurwaarden Moerdijkse Hoek. Amfibieën en vissen. VOFF.
 • Rijsewijk A.C. van, 2005. Amfibieën en vissen in een plangebied aan de rand van de Nieuwkoopse Plassen. Stichting RAVON. Rapportnr. 2005-11.
 • Rijsewijk, A.C, W. Bosman & R. Zollinger (2005).Gebiedsdekkend onderzoek naar het voorkomen van de rugstreeppad (Bufo calamita) in de Provincie Flevoland. Stichting RAVON Rapportnr. 2005-18.
 • Spikmans, F., 2005. Inrichting en beheer van Nijmeegse stadswateren voor vissen en amfibieen. Stichting RAVON, Rapportnummer 2005-21.
 • Spaans, P. 2005. RAVON Vissenweekeinde 2005 Noord-West Overijssel. Stichting RAVON Rapportnr. 2005-16.
 • Zollinger, R. & A. van Diepenbeek, 2005. Voorbereiding Inhaalslag Verspreidingsonderzoek Beekvissen (beekprik, elrits, gestippelde alver, rivierdonderpad in beeksystemen). i.o.v. Ministerie LNV. Stichting RAVON, Nijmegen, Rapportnr. 2005-8.
 • Zollinger, R. & A. van Diepenbeek, 2005. m.m.v. P. Frigge, G. Smit en E. Goverse. Instandhoudingsdoelstellingen en analyse begrenzingen Habitatrichtlijngebieden voor Kamsalamander (Triturus cristatus Laurenti, 1768). I.o.v. Ministerie LNV, Directie Natuur, Rapportnr. 2005-15.  
 • VOFF, J. Janse, W. Bosman, H.J.G.A. Limpens & A.. Spitzen, 2005. Kortenoord. VOFF rapportnr 2005-10. 26 p.

  STAGERAPPORTEN 2005

 • Dicke, I., 2005. Estimating the population size of IJdoorn. Stagerapport Universiteit van Amsterdam (Ingo Janssen & Annie Zuiderwijk)
 • Roon, J. van., 2005. Ecologie van de Ringslang. Stagerapport Universiteit van Amsterdam (Ingo Janssen & Annie Zuiderwijk)
 • Brinks, R.L., 2005. Estimating the grass snake (Natrix natrix) popultionsize of the trajectory ’t blauwe hoofd, part of the metapopulation of IJmeer lake. Stagerapport Universiteit van Amsterdam (Ingo Janssen & Annie Zuiderwijk)
 • Koning, D. de, 2005. Populatiegenetica van de Ringslang (Natrix natrix) in Nederland. Alterra, Wageningen. (m.m.v. Ingo Janssen)
 • Dijk, P.M. van & R.P.J.H. Struijk, 2005. Onderzoek naar de kwaliteit van de landhabitat en de voortplantingswateren van de knoflookpad (Pelobates fuscus Lauerenti, 1768) in de Overasseltse en Hatertse vennen. Stichting RAVON. Rapportnr. 2005-S1, 52 p.
 • Vleut, I. & W. Bosman, 2005. Actuele verspreiding van de Italiaanse kamsalamander (Triturus carnifex) in Gelderland en een morfometrische vergelijking met de inheemse kamsalamander (Triturus cristatus). Stichting RAVON. Rapportnr. 2005-S2, 25 p.
 • Hout van der, M., 2005. De geelbuikvuurpad in Limburg in 2005. Stichting RAVON. Stagerapport –S3, 34 p.
 • Swemmer, P. & A. Wilmink , 2005. Knoflookpadonderzoek in 2005 Groot Soerel en Noord-Empe. Stichting RAVON. Stagerapport 2005-S4, 40 p.
 • Kasteel, S. van, 2005. De knoflookpad in een agrarische omgeving. Onderzoek naar de landhabitat en gewaskeuze, in het gebied Groot Soerel – Noord-Empe. Stichting RAVON. Stagerapport 2005-S5, 40 p.

2004

 • Beschermingsplan boomkikker 2001-2005 (pdf 1.157 KB)
 • Beschermingsplan knoflookpad (pdf 2.470 KB)
 • Beschermingsplan vroedmeesterpad en geelbuikvuurpad 2000-2004 (pdf)
 • Bosman, W. & A.C. van Rijsewijk, 2004. Tussenrapportage van een verspreidingsonderzoek naar de rugstreeppad in Flevoland. Noordoostpolder. Stichting RAVON, rapportnummer 2004-13. 29 p.
 • Bosman, W., 2004. De knoflookpad in Noord-Brabant. Inventarisatie in 2003 en leefgebiedplannen voor de periode 2004-2009. Stichting RAVON, rapport 2004-2, 61 p. (pdf-document 11.038 kB)
 • Bosman, W, & B. Crombaghs, 2004. Beheersvisie voor het Hurkske. Een onderzoek naar de actuele situatie en de ontwikkeling van een beheersvisie voor de lange termijn. Natuurbalans-Limes Divergens BV en Stichting RAVON, 42 p.
 • Crombaghs, B., V. de Jong & M. Dorenbosch, 2004. De knoflookpad in Limburg. Resul-taten monitoring 2003. Stichting RAVON en Natuurbalans-Limes Divergens BV. 55 p.
 • Dam, H. van, J. Spier, W. Gotjé, G.H.P. Arts, J.J.C.W. van Delft, R. Ketelaar & H.H. van Kleef, 2003. Vooronderzoek Ontwikkeling STOWA-beoordelingssysteem vennen. AquaSense, Alterra, Stichting RAVON, De Vlinderstichting, Stichting Bargerveen/KUN.
 • Delft, J.J.C.W. van & A.C. van Rijsewijk, 2004. RAVON Hemelvaartweekend Noord-Brabant 2004. Stichting RAVON, rapportnummer 2004-15. 27 p.
 • Delft, J.J.C.W. van, Th. H. de Jong & R.C.M. Creemers, 2004. Soortbeschermingsplan kamsalamander. Provincie Utrecht. 38 p.
 • Delft, J.J.C.W. van, I. Janssen & W. Bosman, 2004. Veranderingen in de verspreiding en aantallen van amfibieën, reptielen en vissen vanaf 1990. Natuurbalans 2004. RIVM. 4 p.
 • Delft, J.J.C.W. van, 2004. Amfibieën en reptielen in terreinen van Staatsbosbeheer. Stichting RAVON, rapportnummer 2004-5. 6 p.
 • Delft, J.J.C.W. van, M. Verdijk, F. Spikmans & R. Zollinger, 2004. Voorbereidende studie Implementatie Amendement Van der Ham 2004. Deelproject 1, onderdeel amfibieën, reptielen en vissen. Stichting RAVON, rapportnummer 2004-6. 95 p.
 • Felix, R.P.W.H., A.C. van Rijsewijk, P.H. van Hoof & D.W. Heijkers. Reptielen-, amfibieën- en vissenonderzoek Rijksweg 73-zuid en Rijksweg 74. Inventarisatie en nulmeting op de tracédelen in Venlo-Blerick-Tegelen, Ambt-Montfort, Maasbracht en Echt-Susteren in 2004. Natuur Balans/ Limes Divergens & Stichting RAVON. 39 p.
 • Janssen. I., 2004. Ringslangmonitoring Loenderveen. Rapportage 2004. RAVON Werkgroep Monitoring, Amsterdam. 10 p.
 • Prudon, B., 2004. Stadswateren Nijmegen. Stichting RAVON, rapportnummer 2004-14. 29 p.
 • Prudon, B. & R.C.M. Creemers. Veilig naar de overkant. Een kritische kijk op constructie en onderhoud van amfibieëntunnels. Stichting RAVON, rapportnummer 2004-4. 48 p.
 • Prudon, B., J.J.C.W. van Delft & R.C.M. Creemers, 2004. Analyse van gebruik faunapassages door amfibieën in Noord-Brabant. Stichting RAVON. 19 p.
 • Prudon, B. & J.J.C.W. van Delft, 2004. Plan van Aanpak gladde slang. Deelproduct 1. Stichting RAVON. 16 p. Prudon, B, 2004. Voortgangsverslag Inhaalslag verspreidingsonderzoek Reptielen 2004 (muurhagedis, gladde slang, zandhagedis, adder, ringslang en hazelworm). Deelproduct 2. Stichting RAVON. 15 p.
 • Rijsewijk A.C. van, 2004. Poelkikker in Veenendaal-oost. Stichting RAVON, rapportnummer 2004-9. 11 p.
 • Rijsewijk A.C. van, 2004. Amfibieëninventarisatie in en bij een kolk, Gemeente Westervoort. Stichting RAVON, rapportnummer 2004-8. 8 p.
 • Rijsewijk A.C. van, 2004. Advies inrichting Gooiermars, gemeente Deventer. Stichting RAVON, rapportnummer 2004-13. 3 p.
 • Rijsewijk A.C. van, 2004. Amfibieën en reptielen in De Bosrand en Peppelensteeg, gemeente Ede. VOFF. 9 p.
 • Spikmans, F. & J.J.C.W. van Delft, 2004. Voorbereidende studie Implementatie Amendement Van der Ham 2004. Deelproject 2, onderdeel amfibieën, reptielen en vissen. Stichting RAVON, rapportnummer 2004-7, 66 p.
 • Spikmans, F., A. van Rijsewijk & G. Hoogerwerf, 2004. Vissen in het beheersgebied van Waterschap Aa en Maas. Inzicht in de actuele vispopulatie, 2004. Stichting RAVON & Natuurbalans – Limes Divergens. Rapportnummer 2004-3. 169 p.
 • Spikmans, F., 2004. Amfibieën en vissen bij Sportpark Ceintuurbaan, Zwolle. Stichting RAVON, rapportnummer 2004-10. 19 p.
 • Spikmans, F., 2004. Deelproduct 1 en 2 Inhaalslag Verspreidingsonderzoek Amfibieën (kamsalamander, vuursalamander en boomkikker). Stichting RAVON. 8 p.
 • Spikmans, F., 2004. Habitatbeoordeling voor reptielen en amfibieën op een toekomstige woningbouwlocatie in Maastricht. Stichting RAVON, rapportnummer 2004-1, Nijmegen. 19 p.
 • Spikmans, F. & W. Bosman, 2004. Reptielen op de spoorlijn Maastricht – Lanaken. Stichting RAVON, rapportnummer 2004-11. 18 p.

  STAGERAPPORTEN 2004

 • Aalst, van, J., 2004. De knoflookpad in de Overasseltse en Hatertse vennen. Beheersplan voor verbetering van het leefgebied van deze bedreigde soort. Stichting RAVON en Hogeschool Larenstein, rapportnummer 2004-S1. 17 p.
 • Bosma, K., 2004. Onderzoek knoflookpad. Groot Soeren en Noord-Empe 2004. Stichting RAVON en MBCS Velp. 38 p.
 • Fleischeuer, L., 2004. De knoflookpad doorgrond. Verdieping in de landhabitat, en dan met name de bodemeisen, van de knoflookpad. Stichting RAVON en Hogeschool Larenstein, rapportnummer 2004-S2. 17 p.
 • Leuvert, van de, M., 2004. Een literatuurstudie naar de landhabitat van de knoflookpad. Stichting RAVON en Hoge Agrarische School, rapportnummer 2004-S4. 44 p.
 • Schippers, T.C., 2004. Volg de pijlen. De knoflookpad in een agrarische omgeving. Stichting RAVON en Hogeschool STOAS, rapportnummer 2004-S3. 61 p.
 • Steenbergen, E., 2004. Monitoren van amfibieën en reptielen. Gemeente Amersfoort en Saxion Hogeschool IJsselland (Ingo Janssen).  

2003

STAGERAPPORTEN 2003

 • Hunink, S & D.B. Kruyt, 2003. Waterkwaliteit van voortplantingswateren van de knoflookpad in Nederland. Stichting RAVON en Hogeschool Larenstein, 59 p.
 • Est, van der, D. & C. Hertveld, 2003. De knoflookpad uit het duister gehaald. Een onderzoek naar de waterhabitat.
 • Boer, de, V. & C.C. Oskamp, 2003. Adderonderzoek op het Hijkerveld. Koppeling tussen adders en beheer aan de hand van vangst en terugvangst gegevens. Stichting RAVON en Hogeschool Larenstein, 55 p

 

 

 

 

  
  RAVON is de kennisorganisatie voor reptielen, amfibieën en vissen. Advies, onderzoek & bescherming.   Telefoon: 024-7410600
Email: kantoor@ravon.nl
Adres: zie contact pagina