Bittervoorn

Minimaliseren

Bittervoorn (Rhodeus amarus)

Uiterlijk

Bittervoorn (Rhodeus amarus) is een kleine, hoog gebouwde vis die behoort tot de familie van de karperachtigen (Cyprinidae). Het lichaam is zijdelings afgeplat met zilverkleurige flanken en een blauwgroene lengtestreep richting de staartwortel. De zijlijn is onvolledig (vier tot zeven schubben lang). In de paaitijd worden mannetjes rood op de borst en buik en krijgen vrouwtjes een legbuis vanuit de anaalopening. Bittervoorn wordt maximaal circa 10 cm lang. Jonge exemplaren van andere karperachtigen zoals brasem en kolblei vertonen enige gelijkenis. In tegenstelling tot de bittervoorn hebben de soorten een volledige zijlijn.

Leefgebied & levenswijze
Het verspreidingsgebied van bittervoorn strekt zich uit van Nederland tot aan de Kaspische Zee, waarbij de soort niet voorkomt op de door zee omringde eilanden, Scandinavië, Spanje, Italië en Griekenland. Er zijn onderzoeken die erop duiden dat het verspreidingsgebied ooit beperkt was tot stroomgebieden aan de noordkant van de Zwarte zee. De bittervoorn zou met karpertransporten in de middeleeuwen over Europa verspreid zijn. In Nederland komt de soort voor in de plantenrijke oevers van de uiterwaardwateren van het rivierengebied, poldergebieden en de benedenlopen van riviertjes en beken. Het is belangrijk dat zoetwatermosselen als schildersmossel en zwanenmossel in hetzelfde water voorkomen, deze zijn onmisbaar voor de voortplanting. Bittervoorns leggen in de periode april-juni hun eitjes in de kieuwholte van een levende mossel. Het vrouwtje doet dit met behulp van haar legbuis waarna het mannetje zijn hom bij de instroomopening van de mossel los laat. De soort voedt zich met plantaardig en klein dierlijk voedsel.

Bedreigingen en bescherming
Bittervoorn is een vrij algemene soort in grote delen van Nederland. In de provincies Zeeland, Flevoland, Drenthe en Groningen komt bittervoorn nauwelijks voor. De soort is gevoelig voor eutrofiëring van het water waardoor waterplaten verdwijnen. Te intensief baggeren en schonen van watergangen is nadelig doordat waterplanten en de voor de voortplanting belangrijke zoetwatermosselen verdwijnen. De soort valt onder Bijlage II van de habitatrichtlijn en Bijlage 3 van de Conventie van Bern.


  

Fotoalbum

Minimaliseren
www.blikonderwater.nl
www.blikonderwater.nl
www.blikonderwater.nl
mannetje bittervoorn
Bittervoorn
  
  RAVON is de kennisorganisatie voor reptielen, amfibieën en vissen. Advies, onderzoek & bescherming.   Telefoon: 024-7410600
Email: kantoor@ravon.nl
Adres: zie contact pagina