Soortinformatie

Minimaliseren
Fascinerende dieren! 
Amfibieën, reptielen en vissen zijn fascinerende dieren met een boeiende leefwijze. Samen vormen ze een mooie illustratie van de evolutie: vissen staan aan de oorsprong, amfibieën veroverden het land en reptielen konden zich als eerste buiten het water voortplanten.  

Amfibieën en reptielen 
In Nederland komen zestien soorten amfibieën en zeven soorten reptielen voor (inheemse soorten). Daarnaast zijn er nog enkele exoten (bv. de Italiaanse kamsalamander, waterschildpadden) en incidenteel  dwaalgasten (zeeschildpadden). Veel soorten stellen hoge eisen aan de kwaliteit van water- en landhabitats. Beschermende maatregelen in hun leefgebieden dragen dan ook in belangrijke mate bij aan het behoud en herstel van de gehele natuur.

Bij inrichtingsplannen van natuurbeschermingsorganisaties en in de ruimtelijke ordening wordt informatie en kennis van deze diergroepen dan ook steeds belangrijker. Alle soorten zijn beschermd in het kader van de Flora- en faunawet. Dat wil zeggen dat ze niet onnodig gevangen, gedood of verstoord mogen worden. De mate waarin een soort in Nederland wordt bedreigd is te vinden in de Rode Lijst Reptielen en Rode Lijst Amfibieën. Zie de beschermingsstatus per soort (PDF). 

Vissen
In Nederland komen meer dan 60 soorten zoetwatervissen voor. RAVON' ers gebruiken meestal een schepnet om vissen te vangen. Deze vangstmethode is vooral effectief in kleinere wateren zoals beken, sloten en poelen en in de oeverzone van grotere wateren. De vangstmethodiek levert relatief veel waarnemingen op van jonge vissen of kleinere vissoorten. Vooral deze kleinere vissoorten vallen vaak ook onder de Flora- en faunawet (voorheen de Natuurbeschermingswet).

Zie de beschermingsstatus per soort (PDF). Over de verspreiding, leefwijze en de ecologie van kleine vissoorten komt steeds meer informatie beschikbaar.

Herkenning

Minimaliseren

Heb je iets gezien dat je niet herkende? RAVON ontwikkelde zakgidsen en herkenningskaarten. 

Klik om verder te gaan.Ga verder

  RAVON is de kennisorganisatie voor reptielen, amfibieën en vissen. Advies, onderzoek & bescherming.   Telefoon: 024-7410600
Email: kantoor@ravon.nl
Adres: zie contact pagina