Geelbuikvuurpad

Minimaliseren

Geelbuikvuurpad - foto Jelger HerderIn de jaren zestig was de geelbuikvuurpad nog op minstens 80 locaties aanwezig. Door verlies aan geschikt habitat nam dit aantal in de jaren daarna af tot er in de jaren negentig nog maar vijf locaties waren waar de geelbuikvuurpad voorkwam. 

Beschermingsplannen

In 2000 verscheen het beschermingsplan vroedmeesterpad en geelbuikvuurpad 2000-2004. Dit plan werd opgevolgd door het beschermingsplan vroedmeesterpad – geelbuikvuurpad 2006-2010. In deze periode zijn voor geelbuikvuurpad in alle leefgebieden habitatverbeterende maatregelen uitgevoerd. Er zijn voor een goed voortplantingssucces in alle gebieden basishabitats gerealiseerd of er is gebruik gemaakt van natuurlijke processen zoals langs de Zelserbeek in Wahlwiller, waar kwel uittreedt. Deze plekken werden echter niet voor de voortplanting gebruikt maar wel als verblijfplaatsen. Ook zijn wateren geschoond en de directe omgeving daar waar nodig vrij gekapt. 

Habitatbeheer

Habitatbeheer voor geelbuikvuurpad keert jaarlijks terug. Initiatief voor het beheer wordt vooral genomen door de leden van het platform geelbuikvuurpad en vroedmeesterpad dat in 2000 is opgericht om eenieder die geïnteresseerd is in het behoud van deze twee soorten bij de bescherming er van te betrekken. Bij het platform zijn zo’n 30 personen aangesloten die zich jaarlijks inzetten voor de geelbuikvuurpad en vroedmeesterpad. De geelbuikvuurpad wordt al sinds 2000 gemonitord. Vanaf 2005 is de geelbuikvuurpad in een aantal groeves geïntroduceerd. Alle acties die zijn uitgevoerd hebben er toe geleid dat de populaties in aantal zijn toegenomen en de situatie nu aanzienlijk is verbeterd. De soort blijft echter ernstig bedreigd.

Uw Contact

Minimaliseren
Wilbert Bosman

Wilbert Bosman 

   W.bosman@ravon.nl 
   024-7410604
 CV  klik hier

  RAVON is de kennisorganisatie voor reptielen, amfibieën en vissen. Advies, onderzoek & bescherming.   Telefoon: 024-7410600
Email: kantoor@ravon.nl
Adres: zie contact pagina