Rugstreeppad Noordoostpolder

Minimaliseren

De rugstreeppad is een beschermde diersoort. In de Noordoostpolder komt de rugstreeppad nog relatief veel voor, maar verkeert ecologisch gezien in een ‘matig ongunstige staat van instandhouding’.

Managementplan
Om de rugstreeppadpopulatie in de Noordoostpolder in stand te houden, is een managementplan voor de rugstreeppad opgesteld, waaraan alle betrokken partijen zich in februari 2011 door ondertekening van een convenant hebben gecommitteerd.

Het managementplan ‘Ruimte geven, ruimte nemen’ is een plan waaraan veel terreinbeheerders in Noordoostpolder zich hebben gecommitteerd. Het biedt een kader waarbinnen de gunstige staat van instandhouding van de rugstreeppad in de Noordoostpolder wordt gegarandeerd. Dit gebeurt door de soort én haar leefgebied in stand te houden zonder ruimtelijke ontwikkelingen te remmen. Het plan beoogt de wettelijke zorgplicht te implementeren, maar tegelijk extra leefgebied te creëren en pro-actief (beheer)maatregelen te nemen, zodat de populatie naar een gunstige stand van instandhouding wordt geleid.

Onderzoek & klankbord
RAVON zit al sinds de start van dit project in de klankbordgroep en heeft het ecologisch onderzoek uitgevoerd waarop het managementplan is gebaseerd. tegenwoordig inventariseren we jaarlijks de huidige staat van instandhouding van de rugstreeppad in de Noordoostpolder.

Lees hier hoe de rugstreeppad het intensieve agrarische landschap gebruikt: http://ravon.natuurtijdschriften.nl/document/333735

  RAVON is de kennisorganisatie voor reptielen, amfibieën en vissen. Advies, onderzoek & bescherming.   Telefoon: 024-7410600
Email: kantoor@ravon.nl
Adres: zie contact pagina