Bescherming

Minimaliseren

Ons landschap is in de loop der eeuwen steeds verder versnipperd. Door de aanleg van wegen, kanalen en steden zijn natuurgebieden van elkaar geïsoleerd geraakt. Dit heeft gevolgen voor de mobiliteit van dieren en planten. Om geïsoleerde gebieden weer met elkaar te verbinden wordt (werd) in Nederland de Ecologische Hoofd Structuur gerealiseerd. Hiertoe worden overal in het land onder andere faunapassages aangelegd om barrières op te heffen. 


ITEM: LEVENDBARENDE HAGEDIS

 • Bodem-analyse tbv levendbarende hagedis
  Analyse van bodemmonsters op verarmde Brabantse heides in vergelijking met meer verrijkte stukken heide. De levendbarende hagedis is het reptiel met de grootste verspreiding wereldwijd. Toch heeft de soort het in Nederland lastig, vooral op sterk verarmde gronden in het zuiden van Nederland. Er zij echter ook terreindelen waar het goed gaat met deze soort. Om te onderzoeken of mineralen- en/of kalktekorten of een te eenzijdig voedselaanbod een rol spelen in de achteruitgang worden bodemmonsters genomen in verschillende terreintypen.

  PERIODE: hele jaar bij voorkeur veldwerk tussen maart en oktober.
  BEGELEIDER(S): R. Creemers
  NOTE: kan alleen of in een duo (bij voorkeur Universitair)


ITEM: SALAMANDERS OP EN ROND DE PEELHORST (NOORD-BRABANT)

 • Waterkwaliteit en salamanders
  Uitbreiding van een in 2017 uitgevoerde pilot naar de relatie tussen salamanders en waterkwaliteit op en rond de Peelhorst. In 2017 zijn 107 poelen bezocht, waarbij ook de waterkwaliteit is geanalyseerd. Bedoeling is om de dataset uit te breiden met nog eens 100 wateren. De eerste resultaten wijzen er op dat de vinpootsalamander met name voorkomt in ongebufferde, met regenwater gevoede poelen en vennen op de Peelhorst. Bij enige verrijking of buffering treedt er sterke concurrentie op met andere salamandersoorten. Bedoeling is om de dataset meer uit te breiden en aanvullende gegevens te verzamelen, zodat statistisch en modelmatig beter onderbouwde uitspraken kunnen worden gedaan.

  PERIODE: vanaf eind februari t/m eind juli
  BEGELEIDER(S): Raymond Creemers
  NOTE: liefst een duo (bij voorkeur Universitair)

ITEM: ADDER

 • Voorjaarsmigraties en gebruik van hibernacula
  De adderpopulatie in een terrein op de Zuid-Veluwe is in 2017 in kaart gebracht. Voorjaar 2018 worden de potentiële hibernacula van de soort nader in beeld gebracht, gebaseerd op waarnemingen in het vroege voorjaar en het late najaar van 2017. Kennis van de aanwezige hibernacula is van belang voor een goed begrip van het terreingebruik en de populatie-dynamica (sterfte, reproductie en leeftijdsverdeling) in relatie tot het gevoerde beheer.

  PERIODE:half feb – mei 2018
  NIVEAU: HBO, Universitair
  BEGELEIDER(S): Raymond Creemers

ITEM: KNOFLOOKPAD

 • Herintroductie en kweek knoflookpad in Artis
  De knoflookpad is in Nederland zeer zeldzaam geworden. Daarom is in 2012 besloten te starten met een herintroductie en bijplaatsingsprogramma van deze soort. In de Provincie Noord-Brabant wordt sinds 2012 in drie gebieden een pilotstudie uitgevoerd. Dit zijn: ’t Merkske, ’t Hurkske en het Strijper Aa gebied & Gastelse heide. In deze gebieden worden nu al vier jaar lang larven van de knoflookpad vrijgelaten om populaties te versterken of nieuwe op te bouwen. De larven van de knoflookpad worden in Artis Natura Magistra in Amsterdam opgekweekt om daarna in de natuur te worden vrijgelaten. Omdat de larven nogal gevoelig zijn, is dit een nauwgezette arbeid. Voor de periode april tot en met juli is er nog een stageplaats vrij voor iemand die kan assisteren bij het veldwerk en het kweekstation in de dierentuin.

  PERIODE: april tot half juli
  NIVEAU: MBO
  BEGELEIDER(S): W. Bosman & R. Struijk en medewerkers Artis

 • Voortplantingssucces knoflookpad
  Stichting RAVON is in 2012 gestart met een aantal pilots met betrekking tot het bijplaatsen en herintroductie van knoflookpad. Dit omdat ondanks vele maatregelen die de afgelopen 10 jaar in de leefgebieden zijn genomen de knoflookpad in een aantal gebieden toch niet in staat was uit het dal te kruipen. Tijdens deze stage breng je de wateren in kaart die zijn gekoloniseerd en waar voortplanting plaatsvindt. In april mei wordt geluisterd naar knoflookpadden om vervolgens met fuiken larven te gaan vangen.

  NIVEAU: HBO, WO
  PERIODE: Maart – Augustus
  BEGELEIDER(S): W. Bosman & R. Struijk

 • Voortplantingsgedrag van de knoflookpad
  De knoflookpad roept onder water en dat maakt het moeilijker om hem te horen en het aantal roepende dieren in te schatten. Onderzoek naar de kooractiviteit vindt meestal vanaf een uur na zonsondergang plaats. Is dit wel het beste moment om naar knoflookpadden te gaan luisteren. In 2016 is een eerste pilot gedaan om dagelijks 24 uur de kooractiviteit te registreren. Dat heeft interessante resultaten opgeleverd. In het voorjaar van 2018 willen we het experiment voortzetten en de methodiek verbeteren in een gebied in de buurt van Nijmegen.

  NIVEAU: HBO, WO
  PERIODE: maart / juli
  BEGELEIDERS: Wilbert Bosman en Baudewijn Odé

 • Zijn popuIaties van de knoflookpad in Nederland in een duurzame staat?
  De knoflookpad is van de meest bedreigde amfibieën in Nederland. Om voor een periode van 100 jaar te kunnen voortleven, heeft een populatie van de knoflookpad een zeker aantal reproducerende dieren in de populatie nodig. De knoflookpad leeft twee maanden van het jaar in zijn voortplantingshabitat en 10 maanden in zijn landhabitat. Speciaal aan de knoflookpad is dat ze in staat is zichzelf in te graven. Maar daarom stelt ze met name speciale eisen aan zijn landhabitat. In deze studie wordt onderzocht of de populaties van de knoflookpad in Nederland voldoende landhabitat tot hun beschikking hebben.

  NIVEAU: HBO, WO
  PERIODE: maart - september
  BEGELEIDERS: Wilbert Bosman


ITEM: KAMSALAMANDER

 • Ecologisch onderzoek aan de kamsalamander in de Ooijpolder
  Analyse van de structuur van de metapopulatie van de kamsalamander in de Ooijpolder. In 2011 is een aanvang gemaakt met dit onderzoek. Door extreem lage waterstanden in het rivierengebied lagen veel potentiële voortplantingswateren van de kamsalamander echter droog.

  NIVEAU: HBO, WO
  PERIODE: maart - augustus
  BEGELEIDERS: Wilbert Bosman

 • Ecologisch onderzoek aan de kamsalamander in het Drents Friese Wold
  Sinds 2009 wordt onderzoek gedaan naar de ecologie van de kamsalamander. Inmiddels is er in zes landschappelijk verschillende gebieden onderzoek gedaan. Deze populaties leven in verschillende landschapstypen zoals in een landgoederen gebied, het rivierengebied, Salland en Overasseltse en Hatertse vennen. Op dit moment is de Overasseltse en Hatertse vennen het enige zandige gebied in de dataset. Om de dataset te completeren is het doel om nog in één zandig gebied onderzoek te doen. Omdat het om een gebied moet zijn met een wat grotere populatie van de kamsalamander is het Drents Friese Wold gekozen.

  NIVEAU: HBO, WO
  PERIODE: maart - augustus
  BEGELEIDER: Wilbert Bosman
 • Ecologisch onderzoek aan de kamsalamander in de Ooijpolder
  Analyse van de structuur van de metapopulatie van de kamsalamander in de Ooijpolder. In 2011 is een aanvang gemaakt met dit onderzoek. Door extreem lage waterstanden in het rivierengebied lagen veel potentiële voortplantingswateren van de kamsalamander echter droog. 

  NIVEAU: HBO, WO
  PERIODE: maart - augustus 
  BEGELEIDER: Wilbert Bosman


ITEM: HERPETOFAUNA ALGEMEEN

 • Lengte en gewicht metingen Nederlandse herpetofauna
  Wat weegt een Nederlandse gewone pad? Hoe lang wordt een kamsalamander? Hierover bestaan geen nationale overzichten. We zoeken studenten die dit willen onderzoeken, middels het napluizen van alle literatuur en het doen van veldstudies.

  NIVEAU: WO (soortkennis essentieel)
  PERIODE LITERATUURSTUDIE: jaarrond.
  PERIODE VELDWERK: tijdens activiteitsperiode amfibieën en reptielen.
  BEGELEIDER: Annemarieke Spitzen

  

Stageformulier

Minimaliseren

Als je geïnteresseerd bent in het volgen van een stage bij RAVON of vragen hebt over één van de onderwerpen kun je contact opnemen met onze stagecoördinator door onderstaand formulier volledig in te vullen en te verzenden!

* Required
  
  RAVON is de kennisorganisatie voor reptielen, amfibieën en vissen. Advies, onderzoek & bescherming.   Telefoon: 024-7410600
Email: kantoor@ravon.nl
Adres: zie contact pagina