Waarom verspreidingsonderzoek?

Minimaliseren

rugstreepbouw.jpgVerspreidingsonderzoek naar reptielen en amfibieën is van groot belang voor de bescherming van de Nederlandse reptielen en amfibieën. Gelukkig is er tegenwoordig een scala aan wetgeving, zowel op nationaal (de we4t Natuurberscherming) als op Europees niveau (Habitatrichtlijn) om de kwetsbare soorten te beschermen.

Om deze wetgeving te kunnen toepassen is kennis over de verspreiding van soorten echter cruciaal. Je kunt soorten alleen beschermen als je weet waar ze zitten, of hun verspreiding toe- of afneemt en wat de belangrijkste gebieden voor Nederland zijn. De gegevens worden in samenwerking met het CBS verwerkt in een rapportage naar de EU die laat zien hoe het ervoor staat met de Nederlandse soorten. 


kamsalamander habitat.jpg

  

Habitatrichtlijn

Minimaliseren

De habitatrichtlijn: beschermt soorten en leefgebieden (habitats). Voor deze habitatrichtlijn worden beschermde gebieden voor de beschermde soorten aangewezen, de zogenaamde habitatrichtlijn-gebieden. Kennis over de verspreiding van soorten is cruciaal bij het aanwijzen van deze gebieden. Daarnaast moet Nederland naar de Europese Unie rapporteren hoe het ervoor staat met de habitatrichtlijn-soorten, hiervoor zijn verspreidingsgegevens nodig:

  • Hoe groot is het leefgebied (areaal) van een soort
  • Gaat een soort voor of achteruit (trends/monitoring)

  

Nationale wetgeving

Minimaliseren

Nationale wetgeving beschermt soorten. Bij ruimtelijke ontwikkeling (bijvoorbeeld bouwenprojecten) moet verplicht rekening worden gehouden met de aanwezige planten- en diersoorten die nationale bescherming genieten (o.a. soorten van de Habitatrichtlijn bijlage IV aangevuld met andere belangrijke soorten).

Voor strengbeschermde soorten kan het zo zijn dat de bouw niet door kan gaan of dat er een ontheffing moet worden aangevraagd en er compensatie van het verloren leefgebied moet worden gegeven. Er kan echter alleen rekening worden gehouden met soorten als ervan bekend is dat ze ergens voorkomen.

Daarvoor zijn actuele verspreidings-gegevens van groot belang.

  
  RAVON is de kennisorganisatie voor reptielen, amfibieën en vissen. Advies, onderzoek & bescherming.   Telefoon: 024-7410600
Email: kantoor@ravon.nl
Adres: zie contact pagina