Search
vrijdag 15 januari 2021

Trekvissen tellen is visstand herstellen

Algemeen

Glasaal, pootaal en driedoornige stekelbaars in Cuvet. Foto: Sanne PloegaertDe glasaal is een echte overwinnaar. Als in het voorjaar deze jonge palingen de Nederlandse kust bereiken hebben ze al 6000 kilometer open zee getrotseerd. Ze worden namelijk geboren in de Sargassozee, aan de andere kant van de Atlantische oceaan. Toch stuit de glasaal, als hij het zoete water op wil om op te groeien, op een obstakel dat zelfs voor dit dappere diertje een wel erg grote uitdaging blijkt te zijn: het Nederlandse netwerk van waterkeringen, sluizen en gemalen.

Voor het voortbestaan van de paling is het belangrijk dat ze wel de Nederlandse binnenwateren weten te bereiken en kunnen opgroeien. De soort is de laatste 30 jaar namelijk hard achteruit gegaan: de hoeveelheid glasaal voor de Nederlandse kust is de afgelopen jaren minder dan 3 procent van de hoeveelheid die in de jaren 80 onze kust wist te bereiken.

Onder coördinatie van RAVON voeren teams van vrijwilligers op meer dan 40 plekken langs de volledige kust van Nederland monitoringsonderzoek uit. Zij leveren een onmisbare bijdrage, want ze brengen zowel de stand van de glasaalpopulatie als migratieknelpunten in kaart. RAVON is elk jaar hard op zoek naar nieuwe vrijwilligers. Wil jij samen met een team van enthousiaste vrijwilligers kruisnetmonitoring uitvoeren en helpen met het redden van onze paling? Kennis over vis is niet nodig, andere vrijwilligers maken je wegwijs en vertellen je graag over de glasaal. Lees hieronder meer over kruisnetmonitoring of bekijk het onderstaande filmpje. Aanmelden kan via het inschrijfformulier hiernaast.

Doel van kruisnetmonitoring

Glasaal Locaties MonitoringVeel trekvissoorten hebben het moeilijk in Nederland. Naast de glasaal, hebben onder andere ook de driedoornige stekelbaars, bot en spiering moeite om het Nederlandse zoete water te bereiken. Duizenden stuwen, gemalen en sluizen versnipperen hun leefgebied en trekroutes. Dat terwijl de bereikbaarheid van zoetwater noodzakelijk is voor het voortbestaan van veel trekvissoorten. Zoet water dat naar zee wordt afgevoerd heeft een grote aantrekkingskracht voor vis die vanuit zee het zoete water wil optrekken om zich voort te planten of op te groeien. Het doel van kruisnetmonitoring is inzicht te verkrijgen in de intrek en verspreiding van trekvissen. Hierdoor kunnen knelpunten op de migratieroutes van deze vissoorten in kaart worden gebracht. Waterbeheerders kunnen dan maatregelen nemen om op deze plekken de intrekmogelijkheden te verbeteren, door bijvoorbeeld het aanleggen van een vispassage of door het verbeteren van al aanwezige vispassages. Om beter inzicht te krijgen in meerjarige patronen, wordt ieder voorjaar gemonitord. Over de jaren heen is een zeer waardevolle datareeks opgebouwd. Het monitoren heeft ertoe geleid dat een deel van de locaties passeerbaar is gemaakt voor trekvissen.

Langs de gehele Nederlandse kust vindt kruisnetmonitoring plaats vanuit de programma’s Ecologische Verbindingszone Noordzeekanaal (start 2014), Samen voor de Aal Zuid-Holland (start 2015), Samen voor de Aal Zeeland (start 2017) en Ruim baan voor Vissen 2 (start 2020). Dankzij dit laatste programma wordt in 2020 ook langs de Waddenkust gemonitord en dekt de kruisnetmonitoring voor het eerst de gehele Nederlandse kust.

Meedoen

Op iedere locaties is een team van vrijwilligers samengesteld. In ieder team is een aanspreekpunt aangewezen die contact onderhoud met de coördinator van RAVON. De teamleden kunnen onderling - en tussen de teams - contact onderhouden via de app-groep en/of de facebookpagina Samen voor de Aal. RAVON organiseert per provincie een startbijeenkomst en voorziet de teams van de benodigde materialen. Wil je deel uitmaken van één van de teams of een keer meekijken? Vul dan het formulier op deze pagina in.

Invoer van gegevens

Kruisnetmonitoring invoermodule

Alle gegeven worden online doorgegeven via onze invoermodule (tellen.ravon.nl/kruisnetmonitoring). Alle waarnemingen worden gevalideerd door een visexpert. In deze module kun je ook de (voorlopige) resultaten raadplegen.

Verder lezen

Projectpartners

Hoogheemraadschap van Rijnland, Sportvisserij MidWest Nederland, Rijkswaterstaat West-Nederland Noord, Provincie Noord-Holland, Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, Waternet/Waterschap Amstel, Gooi en Vecht, Gemeente Amsterdam, Port of Amsterdam, Hoogheemraadschap van Delfland, Waterschap Hollandse Delta, Rijkswaterstaat West-Nederland Zuid, Provincie Zuid-Holland, Waterschap Scheldestromen, Rijkswaterstaat Zee en Delta, Provincie Zeeland, World Fish Migration Foundation, Wetterskip Fryslân, Waterschap Noorderzijlvest, Waterschap Hunze en Aa’s, Sportvisserij Fryslân, Sportvisserij Groningen Drenthe, Nationale Postcode Loterij, Waddenfonds, Hogeschool van Hall Larenstein.

Aanmelden

Wat ga je doen

Kruisnetmonitoring vindt op meer dan 40 locaties plaats in Noord-Holland, Zeeland, Zuid-Holland, Friesland en Groningen, de ligging van deze locaties zie je in de afbeelding hierboven en zijn te vinden in de online invoermodule. Iedere locatie wordt vanaf februari tot en met juni één of twee keer per week bezocht op maandag en/of donderdag. De monitoring start een half uur na zonsondergang. Tijdens ieder bezoek worden minimaal 5 trekken met een fijnmazig kruisnet van 1x1m verricht, direct voor het migratieknelpunt. Tussen de trekken wordt 5 minuten gewacht. Per bezoek ben je daarmee 30-60 minuten aan de slag. Een vrijwilligersteam van minimaal twee personen voert het monitoren uit. Hoe meer vrijwilligers een groep telt, hoe meer er onderling kan worden afgewisseld per locatie. Met meer vrijwilligers kan er ook op meer locaties gemonitord worden. Er is dus altijd vraag naar meer vrijwilligers!

Over RAVON

RAVON voor de bescherming van amfibieen, reptielen en vissen

Beschermen doen we samen met vrijwilligers en donateurs

 

Kennis - informatie - onderzoek -advies

Privacy statement

 

Contact

Telefoon: 024-7410600
Email: kantoor@ravon.nl
Contactpagina


Adres Natuurplaza
(gebouw Mercator III)
Toernooiveld 1 6525 ED
Nijmegen

Route

Back To Top