Search
donderdag 18 oktober 2018

Rapporten & artikelen

Een groot deel van de verschenen rapporten van 2015 t/m 2018 zijn op de pagina weergeven en in sommige gevallen ook te downloaden. De pagina zal later verder worden gevuld met meer rapporten en ook artikelen.

Filteren op:

 

Auteur(s) Titel Rapportnummer
 

2018

   
2018 Bruin, A. de, J. Kranenbarg & F. Spikmans Onderzoek rivierprik Oude Grift. Stichting RAVON, Nijmegen 2017.144 Vissen
2018 Harmsel, R.ter & T. Schippers & R.Zollinger ANLb beleidsmonitoring amfibieën en vissen Gelderland in 2017. Stichting RAVON, Nijmegen 2017.087 Amfibieën, Vissen
2018 Leeningen, R.A. van & J.E. Herder Padden.nu 2017. 230.000 amfibieën veilig naar de overkant. Stichting RAVON, Nijmegen 2007.003i Amfibieën
2018 Spikmans, F. & M. Vos Kwabaal Het Zwarte Schaar 2018. Onderzoek en advisering i.h.k.v. uitbreiding, Logistiek Ecopark IJsselvallei Doesburg (LEID). Stichting RAVON. 2018.053 Vissen
2018 Wielstra, B., J.W. Arntzen, R.K. Butlin, J.J.C.W. van Delft, K. Vrieling & H.B. Shaffer Molecular toolkit and guidelines for the management of genetic pollution. Reptile, Amphibian and Fish Conservation Netherlands (RAVON). 2018.018 Reptielen, Amfibieën, Vissen
 

2017

   
2017 Bosman, W. & F. Spikmans Monitoring knoflookpad en kamsalamander in het leefgebied bij Barvoorde-Dakhorst in de periode 2012 - 2017. Effectmeting in het kader van een nieuwe waterwinning door Vitens.Stichting RAVON, Nijmegen. 46p. 2012.035.6 Amfibieën
2017 Bosman, W. & A. Spitzen-van der Sluijs & R. Zollinger Stand van zaken vuursalamander in Zuid-Limburg in 2016. Monitoring Bunderbos en Vijlenerbos en stand van zaken vuursalamanders in opvang bij GaiaZoo en DoeZOO. Stichting RAVON, Nijmegen. 31p.   Amfibieën
2017 Bruin, A. de Nulmeting grote modderkruiper in Natura 2000 gebied Kornsche Boezem. Onderzoek naar het effect van soortgerichte inrichtingswerkzaamheden en vergroting van het oppervlakte leefgebied 2016.112 Vissen
2017 Bruin, A. de & J. Kranenbarg Verspreidingsonderzoek grote modderkruiper Waterschap Rivierenland 2013 en 2016. Stichting RAVON, Nijmegen. 2016.081 Vissen
2017 Bruin, A. de & J. Kranenbarg Verkenning kansen Groene Golf. Potenties voor vismigratie en soortdiversiteit door inzet van stuwen. In opdracht van Waterschap Aa en Maas. Stichting RAVON, Nijmegen. 2016.085 Vissen
2017 Bruin, A. de & J. Kranenbarg Verkenning kansen Groene Golf. Potenties voor vismigratie en soortdiversiteit door inzet van stuwen. In opdracht van Waterschap Aa en Maas. Stichting RAVON, Nijmegen.   Vissen
2017 Bruin, A. de & J. Kranenbarg Vismigratie naar en binnen twee beekmondingen langs de Gelderse IJssel. Evaluatie van vismigratievoorzieningen bij gemalen en stuwen in de Grote Beek en Voorsterbeek op basis van telemetrisch onderzoek in de periode 2014-2016. Stichting RAVON, Nijmegen. 2014.053/2014.076 Vissen
2017 Bruin, A. de, R. ter Harmsel & J. Kranenbarg Instandhouding grote modderkruiper in Gelderland. Noodzakelijke beheer- en inrichtingsmaatregelen voor het behoud en de uitbreiding van populaties. Stichting RAVON, Nijmegen. 2015.155 Vissen
2017 Creemers, R.C.M., T. Stark & J. Janse Een kralensnoer voor de levendbarende hagedis. RAVON & prov. Groningen. 2015.161 Reptielen
2017 Delft, J.J.C.W. van, A. van Rijsewijk, J. Herder & R.C.M. Creemers Surveillance Amerikaanse stierkikker 2017. Stichting RAVON, Nijmegen. 2017.083 Amfibieën
2017 Delft, J.J.C.W. van, B. Odé Nieuwe exoten in Nederland. Naar een korte risicobeoordeling van nieuwe exoten. Stichting RAVON, Nijmegen. 2017.036 Reptielen, Amfibieën, Vissen
2017 Goverse, E. et al. Monitoring trekvissen in het Noordzeekanaal en ommelanden met kruisnet door vrijwilligers in 2016. Monitoring van diadrome vissen met focus op intrekkende glasaal en driedoornige stekelbaars. Samenwerkingsverband Ecologische Verbindingszone Noordzeekanaal en ommelanden. Stichting RAVON, Nijmegen. 2016.060a Vissen
2017 Goverse, E. et al. Monitoring trekvissen in het Noordzeekanaal en ommelanden met kruisnet door vrijwilligers. Overzicht en vergelijking resultaten 2014, 2015 en 2016. Samenwerkingsverband Ecologische Verbindingszone Noordzeekanaal en ommelanden. Stichting RAVON, Nijmegen. 2016.060b Vissen
2017 Goverse, E. et al. Monitoring trekvissen in het Noordzeekanaal en ommelanden met kruisnet door vrijwilligers in 2017. Monitoring van diadrome vissen met focus op intrekkende glasaal en driedoornige stekelbaars. Samenwerkingsverband Ecologische Verbindingszone Noordzeekanaal en ommelanden. Stichting RAVON, Nijmegen. 2017.069 Vissen
2017 Harmsel, R. ter Beleidsmonitoring amfibieën en vissen ANLb 2016. Eindrapportage 2016. Stichting RAVON, Nijmegen. 2016.050/2016.051 Amfibieën, Vissen
2017 Harmsel, R. ter Advisering visuitzet Brouwersgracht te Veenendaal. In relatie tot handhavingsverzoek RVO. Rapport, Stichting RAVON. 2017.058 Vissen
2017 Harmsel, R.ter & R.P.J.H. Struijk Advisering ontwerp ringslangenpassages Wageningen. Stichting RAVON. 2017.114 Reptielen
2017 Herder, J.E. & R.A. Van Leeningen Padden.nu 2016 - bijna 250.000 amfibieën veilig overgezet. Stichting RAVON, Nijmegen. 2007.003h Amfibieën
2017 Projectgroep Samen voor de Aal Samen voor de Aal; Kruisnetmonitoring Zuidwestelijke Delta datarapportage 2016. Stichting RAVON, Nijmegen. 2015.031 Vissen
2017 Rijsewijk, A.C. van Monitoring van de gladde slang in Tachtig Bunder Landgoed de Moeren te Zundert. Verslag van het veertiende onderzoekjaar 2016 "Het jaar van de nieuwkomers". Stichting RAVON, Nijmegen. 2013.014-14 Reptielen
2017 Schiphouwer, M.E., R.P.W.H. Felix, G.A. van Duinen, L. de Hoop, P.C. de Hullu, J. Matthews, G. van der Velde & R.S.E.W. Leuven Risk assessment of the alien smallmouth bass (Micropterus dolomieu). Nederlands Expertise Centrum Exoten, Radboud Universiteit, Nijmegen.   Vissen
2017 Spikmans, F., S. Ploegaerts, & J. Kranenbarg Soortmanagementplan beekprik gemeente Apeldoorn. Plan ten behoeve van duurzame instandhouding van de beekprik. Stichting RAVON, in opdracht van Gemeente Apeldoorn & Waterschap Vallei en Veluwe, 80p. 2016.061 Vissen
2017 Spikmans, F., J. Kranenbarg & A. de Bruin Kansen voor de kwabaal in Gelderland. Kwaliteit leefgebieden en geschikte herstelmaatregelen, RAVON, 98 p. 2017.037 Vissen
 

2016

   
2016 Bosman, W. & J. Janse Advies voor habitatverbetering voor de vuursalamander in het Bunderbos. Stichting RAVON, Nijmegen.   Amfibieën
2016 Bosman, W. & F. Spikmans Monitoring knoflookpad en kamsalamander in het leefgebied bij Barvoorde-Dakhorst 2016. Effectmeting in het kader van een nieuwe waterwinning door Vitens. Stichting RAVON, Nijmegen.   Amfibieën
2016 Bruin, A. de Nulmeting grote modderkruiper in Natura 2000 gebied Kornsche Boezem. Stichting RAVON Nijmegen.   Vissen
2016 Bruin, A. de Nulmeting grote modderkruiper (misgurnus fossilis) binnen Natura2000-gebied Drentsche Aa. Voorstel strategie tot instandhouding. Stichting RAVON, Nijmegen. 2014.026 Vissen
2016 Creemers, R.C.M. & J. Jansse Nulmeting herpetofauna en vissen, Koppenwaard & Westervoort. Life Floodplain development +11/NAT/NL/771. Stichting RAVON, Nijmegen. 2016.063 Reptielen, Amfibieën, Vissen
2016 Delft, J.J.C.W. van & J.E. Herder Knoblauchkröte und Kammmolch im Deutschen Meinweggebiet. Eine Untersuchung mit eDNA von sechs Gewässern. Stichting RAVON, Nijmegen i.o.v. Biologische Station Krickenbecker Seen 2015.164 Amfibieën
2016 Delft, J.J.C.W. van & J.E. Herder Marmersalamanders in Drenthe. Stichting RAVON, Nijmegen. 2015.129 Amfibieën
2016 Delft, J.J.C.W. van, A. van Rijsewijk, J.E. Herder & R.C.M. Creemers Surveillance Amerikaanse brulkikker 2016. Stichting RAVON, Nijmegen i.o.v. De Nederlandse Voedsel- en Waren Autoriteit, Bureau Risicobeoordeling en Onderzoeksprogrammering, Team Invasieve Exoten 2016.105 Amfibieën
2016 Gilbert M. J., A. M. Spitzen-van der Sluijs & R. Zollinger Surveillance naar Batrachochytrium salamandrivorans in de handel. Tussenrapportage 2016. Stichting RAVON, Nijmegen. 2016.035.1 Amfibieën
2016 Goverse, E. et al. Monitoring trekvissen in het Noordzeekanaal en ommelanden met kruisnet door vrijwilligers in 2016. Monitoring van diadrome vissen met focus op intrekkende glasaal en driedoornige stekelbaars. Samenwerkingsverband Ecologische Verbindingszone Noordzeekanaal en ommelanden. Stichting RAVON, Nijmegen. 2016.060 Vissen
2016 Herder, J.E., E. Goverse & I. Janssen Jaarverslag 2016 en Werkplan 2017 - NEM Meetnetten en Verspreidingsonderzoek Reptielen en Amfibieën. Stichting RAVON, Nijmegen. 2016-021 Reptielen, Amfibieën
2016 Herder, J.E., J. Kranenbarg eDNA metabarcoding vissen - Verkennend onderzoek naar de mogelijke toepassing van eDNA voor de KRW-vismonitoring. RAVON/STOWA. Stichting RAVON, Nijmegen. 2016-19 Vissen
2016 Herder, J.E. Notitie overgezette dieren en aantallen per 1 juni 2016, Het Klooster - Nieuwegein. Stichting RAVON, Nijmegen. 2016.062 Amfibieën, Vissen
2016 Herder, J.E. Notitie fint Balgzandkanaal - Inventarisatie met eDNA-metabarcoding vissen. Stichting RAVON, Nijmegen. 2016.088 Amfibieën
2016 Herder, J.E. & A. de Bruin Monitoring 2016 - compensatiegebied Het Klooster, Nieuwegein. Stichting RAVON, Nijmegen. 2016.129B Amfibieën, Vissen
2016 Herder, J.E. & R. Zollinger Inventarisatie Zwaluwbunders 2016 - Kamsalamander, grote modderkruiper, dassenburchten en roofvogelnesten. Stichting RAVON, Nijmegen. 2016.111 Amfibieën, Vissen, Overig
2016 Hoop, L. de, H. Hollander, E. de Hullu, N. van Kessel, H. van Kleef, T.E.P.A Lam, B. Odé, M. Schiphouwer, F. Spikmans & R.S.E.W. Leuven Juridische knelpunten en oplossingsrichtingen voor een effectieve aanpak van invasieve exoten in Nederland. Radboud Universiteit Nijmegen. RU/FNWI/FEZ 62002449 Overig
2016 Harmsel, R. ter, T. Schippers, Martijn Schiphouwer & Ronald Zollinger ANLb beleidsmonitoring amfibieën en vissen Gelderland in 2016. Stichting RAVON, Nijmegen. 2016.072 Amfibieën, Visen
2016 Kranenbarg, J. & M. Schiphouwer Kansen voor de beekprik en KRW doelsoorten vis in Mosbeek en Hazelbekke. Beoordeling leefgebied en mogelijke herstelmaatregelen in relatie tot aanwezige habitats, migratiebarrières en bronpopulaties. Stichting RAVON, Nijmegen. 2016.087 Vissen
2016 Kranenbarg, J. & M. Schiphouwer NEM Meetnet beek- en poldervissen, Jaarverslag 2015 & Werkplan 2016. Stichting RAVON, Nijmegen.   Vissen
2016 Leeningen, R.A. van & R.C.M. Creemers GISanalyse amfibieën in straatkolken in Westfriese gemeenten. Gemeente Medemblik. Stichting RAVON, Nijmegen. 2016.032a Amfibieën
2016 Leeningen, R.A. van & R.C.M. Creemers GISanalyse amfibieën in straatkolken in Westfriese gemeenten. Gemeente Opmeer. Stichting RAVON, Nijmegen. 2016.032b Amfibieën
2016 Leeningen, R.A. van & R.C.M. Creemers GISanalyse amfibieën in straatkolken in Westfriese gemeenten. Gemeente Hoorn. Stichting RAVON, Nijmegen. 2016.032c Amfibieën
2016 Leeningen, R.A. van & R.C.M. Creemers GISanalyse amfibieën in straatkolken in Westfriese gemeenten. Gemeente Stede Broec, Enkhuizen en Drechterland. Stichting RAVON, Nijmegen. 2016.032d Amfibieën
2016 Leeningen, R.A. van & R.C.M. Creemers Steekproef kolken gemeente Medemblik. Amfibieënslachtoffers in straat- en trottoirkolken in Medemblik. Stichting RAVON, Nijmegen. 2016.067 Amfibieën
2016 Leeningen, R.A. van & J.E Herder Padden.nu 2015 - meer dan een kwart miljoen amfibieën overgezet. Stichting RAVON, Nijmegen. 2007-003G Amfibieën
2016 Rijsewijk, A. van Monitoring van de gladde slang in de Kempen 2016. Stichting RAVON, Nijmegen. 2016.001 Reptielen
2016 Patberg W., De Bruin, A., Berg, G.J. en Kranenbarg, J. Onderzoek naar het directe effect van schonen en baggeren van sloten op beschermde vissoorten. In relatie tot de schadebeperkende maatregelen uit de Gedragscode Flora- en faunawet voor waterschappen. Koeman en Bijkerk bv, Haren. 2015.140 / K&B 2015-081 Vissen
2016 Ploegaert, S., A. de Bruin & J. Kranenbarg Nulmeting visstand Kaliwaal te Kekerdom in relatie tot herinrichting. Stichting RAVON, Nijmegen. 2015.167 Vissen
2016 Schippers, T.C. & A.C. van Rijsewijk Ecologische verkenning fietspadtracé Ter Spegelt-Cartierheide. Stichting RAVON, Nijmegen. 2016.120 Reptielen, Amfibieën
2016 Spikmans, F., A. de Bruin & J. Kranenbarg Verkennende studie naar voorkomen larven rivier- en zeeprik in de Maas. In opdracht van Rijkswaterstaat Zuid-Nederland. Stichting RAVON, Nijmegen. 2015.032 Vissen
2016 Spikmans, F. Bestrijding zonnebaars Heereven Siebengewald. In opdracht van Stichting het Limburgs Landschap. Stichting RAVON, Nijmegen. 2016.118 Vissen
2016 Spikmans, F. & W. Bosman Monitoring reptielen spoorlijn Maastricht - Lanaken 2016. Stichting RAVON, Nijmegen. 2016.075 Vissen
2016 Spitzen-van der Sluijs, A Genetisch onderzoek aan de vuursalamander van het Bunderbos en omgeving. Stichting RAVON, Nijmegen.   Reptielen
2016 Spitzen-van der Sluijs, A. M., S. Canessa, F. Pasmans, M. de Jong, T. ter Meulen, W. Bosman, R. Creemers, R. Zollinger, S. Bogaerts, R. Foppen & A. Martel Adviesdocument Toekomst vuursalamander. Stichting RAVON, Nijmegen. 2014-082a Amfibieën
2016 Spitzen-van der Sluijs, A. M., T. ter Meulen, S. Bogaerts Kweekproject vuursalamander. RAVON, Nijmegen. 2014-082c Amfibieën
2016 Spitzen-van der Sluijs, A. M., M. J. Gilbert, W. Bosman & R. Zollinger De effecten van Batrachochytrium salamandrivorans op salamanders in Nederland. Tussenrapportage 2016. Stichting RAVON, Nijmegen. 2015.099.1 Amfibieën
2016 Struijk, R.P.J.H. & R.A van Leeningen Verspreiding en habitatgebruik van de Russische rattenslang (Elaphe schrenckii) in Eelde e.o.. Stichting RAVON, Nijmegen. 2015.156 Reptielen
 

2015

     
2015 Bosman, W., R.C.M. Creemers, A.M. Spitzen-van der Sluijs, R.T. Zollinger Monitoring van de vuursalamander in 2013 en 2014. Studie uitgevoerd in het kader van het project SOSvuursalamander. Stichting RAVON, Nijmegen.   Amfibieën
2015 Bosman, W. & A. Spitzen-van der Sluijs, R. C. M. Creemers & R. Zollinger Monitoring van de vuursalamander in 2015. Stichting RAVON, Nijmegen.   Amfibieën
2015 Bosman, W. Inventarisatie Alpenwatersalamander en kleine modderkruiper in de Reeshof in Tilburg. Stichting RAVON, Nijmegen. 2015.139 Amfibieën
2015 Bosman, W. & A. Spitzen-van der Sluijs, R.C.M. Creemers & R. Zollinger Opvang vuursalamanders bij Kasteelpark Born, DoeZOO en GaiaZOO. Stand van zaken in 2015. Stichting RAVON, Nijmegen.   Amfibieën
2015 Bosman, W. & F. Spikmans Monitoring knoflookpad en kamsalamander in het leefgebied bij Barvoorde-Dakhorst 2015. Effectmeting in het kader van een nieuwe waterwinning door Vitens. Stichting RAVON, Nijmegen. 2012.035.4 Amfibieën
2015 Bosman, W., Struijk, R.P.J.H. & W. Spencer Bijplaatsing en herintroductie van de knoflookpad in Noord-Brabant in 2015. Stichting RAVON & Natura Artis Magistra. 28 p.Bosman, W., 2016. Kamsalamander in N2000-gebied "Landgoederen Oldenzaal". Uitwerking maatregelen instandhoudingsdoelstellingen kamsalamander. Stichting RAVON, Nijmegen. 2014.010 Amfibieën
2015 Bruin, A. de, M. Schiphouwer Inventarisatie grote modderkruiper in kader van verbreding sloot Brugweg, Kruisland. Stichting RAVON, Nijmegen. 2015.058 Vissen
2015 Bruin, A. de Untersuchung der Ilvericher Altrheinschlinge auf Vorkommen des Schlammpeitzgers (Misgurnus fossilis) mittels environmental DNA. Stichting RAVON, Nijmegen. 2015.102 Vissen
2015 Bruin, A. de Verspreidingsonderzoek grote modderkruiper middels environmental DNA beheergebied Waterschap Groot Salland. Stichting RAVON, Nijmegen. 2014.108 Vissen
2015 Bruin, A. de Verspreidingsonderzoek grote modderkruiper middels eDNA beheergebied WS Groot Salland - Omgeving Dalfsen, Mastenbroek en Staphorst. Stichting RAVON, Nijmegen. 2015.142 Vissen
2015 Delft, J.J.C.W. van Habitatoptimalisatie voor hazelworm en levendbarende hagedis in het Buulder Aa-gebied. In opdracht van Waterschap De Dommel. Stichting RAVON, Nijmegen.   Reptielen
2015 Delft, J.J.C.W. van Eindrapportage Signaleringsproject Exoten 2014-2015. VOFF in opdracht van Bureau Risicobeoordeling en Onderzoeksprogrammering (BuRO), Team Invasieve Exoten van De Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit van het Ministerie van Economische Zaken. VOFF, Nijmegen. 2016.104 Reptielen, Amfibieën, Vissen
2015 Delft, J.J.C.W. van & R.C.M. Creemers Surveillance Amerikaanse brulkikker 2015. Stichting RAVON i.o.v. De Nederlandse Voedsel- en Waren Autoriteit, Bureau Risicobeoordeling en Onderzoeksprogrammering, Team Invasieve Exoten. Stichting RAVON, Nijmegen. 2015.106 Amfibieën
2015 Delft van, J.J.C.W. & R.P.J.H. Struijk Translocatie van reptielen bij de verbreding rijksweg A12 (Ede -Grijsoord). Stichting RAVON, Nijmegen. 2015.061 Reptielen
2015 Delft, J.J.C.W. van Eindrapportage Signaleringsproject Exoten 2015-2016. VOFF in opdracht van Bureau Risicobeoordeling en Onderzoeksprogrammering (BuRO), Team Invasieve Exoten van De Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit van het Ministerie van Economische Zaken. VOFF, Nijmegen.   Reptielen, Amfibieën, Vissen
2015 Goverse, E., B. Crombaghs, J. Janse, S. Van de Koppel & D. Schut Project RESTORE: Monitoring Geelbuikvuurpad en Vroedmeesterpad 2015. Stichting RAVON & Ecologisch adviesbureau Natuurbalans - Limes Divergens BV, 47p.   Amfibieën
2015 Goverse, E., J. Janse & S.C.M. Verhaegh Project RESTORE: Monitoring Geelbuikvuurpad en Vroedmeesterpad 2014. Stichting RAVON & Ecologisch adviesbureau Natuurbalans - Limes Divergens BV.Herder, J.E., K. van Bochove & J. Kranenbarg, Genetisch onderzoek kleine modderkruipers Nederland. Voorkomen Cobitis taenia en hybriden. Stichting RAVON, Nijmegen. 2015.103 Amfibieën
2015 Herder, J.E., E. Goverse & I. Janssen Jaarverslag 2015 en Werkplan 2016 - NEM Meetnetten en Verspreidingsonderzoek Reptielen en Amfibieën. Stichting RAVON, Nijmegen. 2015-021 Reptielen, Amfibieën
2015 Herder, J.E., K. van Bochove & J. Kranenbarg Genetisch onderzoek kleine modderkruipers Nederland. Voorkomen Cobitis taenia en hybriden. Stichting RAVON, Nijmegen. 2015.103 Vissen
2015 Herder, J.E. Wegvangen en overplaatsen heikikkers 2015 in het Klooster Nieuwegein. Stichting RAVON, Nijmegen. 2015.038 Amfibieën
2015 Herder, J.E. & A. de Bruin Nulmeting compensatiegebied, Het Klooster - Nieuwegein. Stichting RAVON, Nijmegen. 2015.114 Amfibieën, Vissen
2015 Herder, J.E. Notitie overgezette dieren en aantallen 2015, Het Klooster - Nieuwegein. Stichting RAVON, Nijmegen. 2015.149 Amfifibeën, Vissen
2015 Herder, J.E., J. Kranenbarg & R. Zollinger ANLb beleidsmonitoring amfibieën - Meetnetontwerp en haalbaarheidsanalyse. Stichting RAVON, Nijmegen. 2015.088 Amfibieën
2015 Janse, J. en J.E. Herder Grote modderkruiper in Limburg 2015 - eDNA onderzoek in het Schulensbroek, het Westelijk vijvergebied Bokrijk, het Wik, het Vijvergebied Zonhoven, de Zig en de Goort. Stichting RAVON, Nijmegen. 2015.076 Vissen
2015 Hoop L. de, H. Hollander, E. de Hullu, N. van Kessel, H.H. van Kleef, T.E.P.A. Lam, B. Odé, M. Schiphouwer, F. Spikmans & R.S.E.W. Leuven Een effectieve aanpak van invasieve exoten in Nederland: Inventarisatie van verbetervoorstellen voor juridische instrumenten op nationaal niveau. Nederlands Expertise Centrum Exoten (NEC-E), Radboud Universiteit Nijmegen (Instituut voor Water en Wetland Research en Vaksectie Bestuursrecht), Stichting Bargerveen, Bureau van de Zoogdiervereniging, Natuurbalans - Limes Divergens, FLORON en RAVON. Verslagen Milieukunde 499. Radboud Universiteit, Nijmegen. 64 pp.   Reptielen, Amfibieën, Vissen
2015 Kessel, N. van, B. Crombaghs, J. van Delft & A. Spitzen-van der Sluijs Pilot bestrijding Italiaanse kamsalamander in Kroondomein het Loo in de periode 2015.2017. Voortgangsrapportage 2015. Natuurbalans - Limes Divergens BV & Stichting RAVON, Nijmegen.   Amfibieën
2015 Kranenbarg, J., J.E. Herder & R. Zollinger ANLb beleidsmonitoring vissen - Meetnetontwerp en haalbaarheidsanalyse. Stichting RAVON, Nijmegen. 2015.089 Vissen
2015 Kranenbarg, J., M. Schiphouwer, & R. Struijk NEM Meetnet beek- en poldervissen, Jaarverslag 2014 & Werkplan 2015. Stichting RAVON, Nijmegen.   Vissen
2015 Kranenbarg, J., J.E. Herder & R. Zollinger ANLb beleidsmonitoring vissen - Meetnetontwerp en haalbaarheidsanalyse. Stichting RAVON, Nijmegen. 2015.089 Vissen
2015 Leeningen, R.A. van & R.C.M. Creemers Voorkoming amfibieën in straatkolken Amersfoort. Stichting RAVON, Nijmegen. 2014-120 Amfibieën
2015 Rijsewijk, A.C. van Monitoring van de gladde slang in Tachtig Bunder Landgoed de Moeren te Zundert. Verslag van het twaalfde onderzoekjaar. Stichting RAVON, Nijmegen.   Reptielen
2015 Rijsewijk, A. van Monitoring van de gladde slang in de Kempen 2015. Stichting RAVON, Nijmegen. 2015.001 Reptielen
2015 Projectgroep Samen voor de Aal Samen voor de Aal; Kruisnetmonitoring Zuidwestelijke Delta 2015 (datarapportage).Stichting RAVON, Nijmegen. 2015.031 Vissen
2015 Schiphouwer, M.E., E. Goverse, J. Kranenbarg & J. Janse Rivierdonderpad Marken. Stichting RAVON, Nijmegen. 2015.058 Vissen
2015 Schiphouwer, M.E. Inventarisatie grote modderkruiper Bossche Broek noord. Stichting RAVON, Nijmegen. 2015.111 Vissen
2015 Schiphouwer, M.E. & A. de Bruin Grote modderkruiper in het beekdal van de Goorloop; onderzoek en advies traject Eindhovens Kanaal tot Heeklaan. Stichting RAVON, Nijmegen. 2014.125a Vissen
2015 Schiphouwer, M.E. & A. de Bruin Grote modderkruiper in het beekdal van de Goorloop; onderzoek en advies traject kasteel Croy tot Wilhelminakanaal. Stichting RAVON, Nijmegen. 2014.125b Vissen
2015 Schiphouwer, M.E. Grote modderkruiper in het beekdal van de Goorloop; onderzoek stroomgebied bovenstrooms Eindhovens Kanaal. Stichting RAVON, Nijmegen. 2014.125c Vissen
2015 Schiphouwer, M.E. & J. Kranenbarg Groenparticipatie natuurvrijwilligers; Vistellingen in Zuid-Holland 2015. Stichting RAVON, Nijmegen. 2014.114 Vissen
2015 Schiphouwer, M.E. Netwerk Vissenwaarnemers Noord-Brabant; Activiteitenverslag Aa en Maas 2015.Stichting RAVON, Nijmegen. 2015.098a Vissen
2015 Schiphouwer, M.E. Netwerk Vissenwaarnemers Noord-Brabant; Activiteitenverslag Brabantse Delta 2015. Stichting RAVON, Nijmegen. 2015.098b Vissen
2015 Spikmans, F.J.G.M. & J.E. Herder Pilotstudie bruikbaarheid eDNA voor onderzoek naar kwabaal. 2014.069 Vissen
2015 Spikmans, F. & Joop Ouborg Genetisch onderzoek muurhagedissen in Nederland t.b.v. risicoanalyse geïntroduceerde exotische muurhagedissen en genetische vitaliteit autochtone populatie Maastricht. Stichting RAVON, Nijmegen.   Reptielen
2015 Spikmans, F. & A. van Rijsewijk De heikikker in Meerstad in 2015. Monitoring compensatiegebieden en wegvangen heikikkers uit te dempen sloten. Stichting RAVON.   Amfibieën
2015 Spikmans, F. & A. van Rijsewijk Amfibieën in de verbindingszone Kaaistoep - Drijflanen in Tilburg 2015. Stichting RAVON, Nijmegen, 22 p.   Amfibieën
2015 Spikmans, F., S. Ploegaert Forellen in de Geelmolensche beek. In opdracht van Waterschap Vallei en Veluwe. Stichting RAVON, Nijmegen. 2015.117 Vissen
2015 Spikmans, F. & W. Bosman Monitoring reptielen spoorlijn Maastricht - Lanaken 2015. Stichting RAVON, Nijmegen. 2015.084 Reptielen
2015 Spikmans, F., & R. Zollinger Monitoring rugstreeppad in de Noordoostpolder 2011 - 2015. Stichting RAVON, Nijmegen.   Amfibieën
2015 Spitzen-van der Sluijs, A.M. & J.J.C.W. van Delft Ziektekundig onderzoek Italiaanse kamsalamanders. Stichting RAVON, Nijmegen. 2015.112 Amfibieën
2015 Spitzen-van der Sluijs, A.M., A. Martel, F. Pasmans, R.T. Zollinger, W.W. Bosman Batrachochytrium salamandrivorans. Onderzoeksresultaten van de levensvatbaarheid van de schimmel in substraat en de gevoeligheid van Habitatrichtlijnsoorten voor de schimmel. Stichting RAVON, Nijmegen. 2014-011 Amfibieën
2015 Spitzen-van der Sluijs, A. M., S. Bogaerts, T. Woeltjes, F. Pasmans & A. Martel Pathway Analyse Chytrid 2.0. Stichting RAVON, Nijmegen. 2014-056 Amfibieën
2015 Spitzen-van der Sluijs et al. Onderzoek welzijn vuursalamander. Tussenrapportage - Tweede Tranche. Stichting RAVON, Nijmegen. 2014-082b Amfibieën
2015 Spitzen-van der Sluijs, A., W. Bosman, J. Janse, R. Zollinger, F. Spikmans, F. Pasmans & A. Martel De gevolgen van de chytride schimmel B. salamandrivorans voor Limburgse salamanders. Stichting RAVON, Nijmegen. 2014.106 Amfibieën
2015 Struijk, R.P.J.H. & I. Janssen Monitoring ringslangenpassage Bijlmerweide. Stichting RAVON, Nijmegen.   Reptielen
2015 Verbrugge, L.N.H., L. de Hoop, R.S.E.W. Leuven, R. Aukema, R. Beringen, R.C.M. Creemers, G.A. van Duinen, H. Hollander, M. Scherpenisse, F. Spikmans, C.A.M. van Turnhout, S. Wijnhoven & E. de Hullu Expertpanelbeoordeling van (potentiële) risico's en managementopties van invasieve exoten in Nederland: Inhoudelijke input voor het Nederlandse standpunt over de plaatsing van soorten op EU-verordening 1143/2014. Verslagen Milieukunde 486. Nederlands Expertise Centrum Exoten (NEC-E), Radboud Universiteit Nijmegen (Institute for Water and Wetland Research and Institute for Science Innovation and Society), NIOZ, Stichting Bargerveen, SOVON, Natuurbalans, Bureau van de Zoogdiervereniging en Stichting RAVON, Nijmegen. 51 p.   Reptielen, Amfibieën, Vissen
2015 Wallis de Vries, M.F, R. Beringen & J.J.C.W. van Delft Leefgebiedenplan voor soorten van droge schraallanden in de Kempen. De Vlinderstichting, Wageningen, Floron en Stichting RAVON, Nijmegen. VS2015.027 Reptielen
2015 Werkgroep Monitoring Noordzeekanaal Monitoring trekvissen in het Noordzeekanaal en Ommelanden met kruisnet door vrijwilligers - 2015. Monitoring diadrome vissen met focus op intrekkende glasaal en driedoornige stekelbaars. Samenwerkingsverband Ecologische Verbindingszone Noordzeekanaal en Ommelanden. Stichting RAVON, Nijmegen.   Vissen
2015 Zolinger, R. & H. Sierdsema Belangrijkste leefgebieden (parels) voor soorten binnen het Gelders Natuur Netwerk (GNN). In opdracht van Provincie Gelderland. VOFF, Nijmegen. 2014.119 Retpielen, Amfibieën, Vissen
 

2014

   
2014 Bosman,W.W. & Spikmans,F.J.G.M Monitoring knoflookpad en kamsalamander in het leefgebied bij Barvoorde-Dakhorst 2014. Onderzoek uitgevoerd in het kader van een nieuwe waterwinning door Vitens. 2012-035.3 Amfibieën
2014 Bugter, R. J. F., S. van de Koppel, R. C. M. Creemers, A. J. Griffioen, F. G. W. A. Ottburg Uitheemse slangen in Nederland. Een analyse van de kans op introductie, vestiging, uitbreiding en Schade. 2013-112 Reptielen
2014 Delft, J.J.C.W. van (red.) Eindverslag RDN-programma "Praktisch natuurbeheer voor levensgemeenschappen". Stichting RAVON.   Reptielen, Amfibieën
2014 Delft, J.J.C.W. van & J.E. Herder Analyse eDNA Italiaanse kamsalamander 2013. Stichting RAVON i.o.v. De Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit, Bureau Risicobeoordeling & onderzoeksprogrammering, Team Invasieve Exoten.   Amfibieën
2014 Delft, J.J.C.W. van & R.C.M. Creemers Early Warning System en effectmonitoring Amerikaanse brulkikker in Baarlo en Noord-Brabant, 2014. Stichting RAVON i.o.v. De Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit, Bureau Risicobeoordeling en Onderzoeksprogrammering, Team Invasieve Exoten en WUR, Stichting Dienst Landbouwkundig Onderzoek - Alterra, Team Spatial Knowledge Systems.   Amfibieën
2014 Dijkhuis, J.E. en J.E. Herder Pilot Environmental DNA Drijvende waterweegbree. Stichting RAVON, Nijmegen 2013-026 Overig
2014 Diepenbeek, A. van, J.E. Herder Padden.nu 2012 en 2013. Een droog (2012) en een koud voorjaar (2013): wel amfibieëntrek, maar verminderd. Stichting RAVON, Nijmegen 2007.003E Amfibieën
2014 Herder, J.E., A. Valentini, E. Bellemain, T. Dejean, J.J.C.W. van Delft, P.F. Thomsen & P. Taberlet Environmental DNA - toepassingsmogelijkheden voor het opsporen van (invasieve) soorten. Stichting RAVON, Nijmegen 2013-104 Reptielen, Amfibieën
2014 Herder, J.E. & R.A. van Leeningen Padden.nu 2014. Amfibieëntrek in een droog en warm voorjaar. Stichting RAVON, Nijmegen. 2007.003f Amfibieën
2014 Herder, J.E, M. Schiphouwer & J. Kranenbarg Pilot vergelijking visbemonsteringen volgens KRW-methode met uitkomsten environmental DNA metabarcoding voor R en M typen. Stichting RAVON, Nijmegen 2013-078 Vissen
2014 Rijsewijk, A. van & J. van Delft Monitoring van de gladde slang in de Kempen 2013 2012.007a Reptielen
2014 Spikmans, F. & W. Bosman Monitoring reptielen spoorlijn Maastricht - Lanaken 2014. Stichting RAVON, Nijmegen.   Reptielen
2014 Spikmans, F. & J. van Delft Amfibieën in nieuwbouwwijk Den Bogerd Udenhout. Beoordeling van voorgaande amfibieënonderzoeken Stichting RAVON, Nijmegen.   Amfibieën
2014 Spikmans, F. & R. Struijk Advies aanleg amfibieëntunnel Engelendaal - Leiderdorp. Stichting RAVON, Nijmegen.   Amfibieën
2014 Stumpel, A.H.P. Waar zitten boomkikkers in Zeeuws-Vlaanderen? Stichting RAVON, Nijmegen 2014-101 Amfibieën
2014 Schiphouwer, M.E. Advies inpassing drie amfibieëntunnels Brederodelaan, Bloemendaal. Stichting RAVON, Nijmegen.   Amfibieën
2014 Schiphouwer, M.E. Inventarisatie van grote modderkruiper en kamsalamander met eDNA in het beekdal van de Aa nabij Berlicum. Stichting RAVON, Nijmegen.   Amfibieën, Vissen
2014 Schiphouwer, M. & A. de Bruin Visonderzoek Gamerensche Plas 2014. Rapport 2014.110. Stichting RAVON, Nijmegen   Vissen
2014 Schiphouwer, M.E. & J. Janse Inventarisatie van kamsalamander en grote modderkruiper met eDNA in Natura 2000 gebied de Zouweboezem. Stichting RAVON, Nijmegen.   Amfibieën, Vissen
2014 Schiphouwer, M.E., N. van Kessel, J. Matthews, R.S.E.W. Leuven, S. van de Koppel, J. Kranenbarg, O.L.M. Haenen, H.J.R. Lenders, L.A.J. Nagelkerke, G. van der Velde, B.H.J.M. Crombaghs & R. Zollinger Risk analysis of exotic fish species included in the Dutch Fisheries Act and their hybrids. Nederlands Expertise Centrum Exoten (NEC-E), Nijmegen.   Vissen
2014 Werkgroep Monitoring Noordzeekanaal Monitoring trekvissen in het Noordzeekanaal en Ommelanden met kruisnet door vrijwilligers - 2014. Monitoring diadrome vissen met focus op intrekkende glasaal en driedoornige stekelbaars 2014-013 Vissen
 

2013

   
2013 Devisscher, S., T. Adriaens, A. De Vocht, S. Descamps, M. Hoogewijs, R. Jooris, J. van Delft & G. Louette Beheer van de stierkikker in Vlaanderen en Nederland. Rapporten van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek 2012 (52). Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, Brussel.   Amfibieën
2013 Bosman, W. & M. Scheepens Monitoring van amfibieën en met name de knoflookpad in het leefgebied te Gastel in 2012. Onderzoek uitgevoerd in het kader van het project knoflookpad Strijper Aa. Stichting RAVON en Waterschap de Dommel. 19 p.   Amfibieën
2013 Bosman, W. & F. Spikmans Monitoring knoflookpad en kamsalamander in het leefgebied bij Barvoorde-Dakhorst 2013. Onderzoek uitgevoerd in het kader van een nieuwe waterwinning door Vitens. Stichting RAVON, Nijmegen.   Amfibieën
2013 Bosman, W. & R.P.J.H. Struijk & T. Woeltjes Monitoring van amfibieën en met name de knoflookpad, kamsalamander en poelkikker in een leefgebied bij Ewijk in 2013. Onderzoek uitgevoerd in het kader van het project A50 Ewijk - Valburg. Stichting RAVON, Nijmegen.   Amfibieën
2013 Creemers, R. & J. Janse Nulmeting amfibieën en vissen in de Velperwaarden 2013. Stichting RAVON 2013.049 Amfibieën, Vissen
2013 Delft, J.J.C.W. van Eindrapportage Signaleringsproject Exoten 2012-2013. VOFF in opdracht van Team Invasieve Exoten van De Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit van het Ministerie van Economische Zaken. VOFF, Nijmegen.   Reptielen, Amfibieën, Vissen
2013 Delft, J.J.C.W. van & R.C.M. Creemers Early Warning System en effectmonitoring Amerikaanse brulkikker in Baarlo en Noord-Brabant, 2013. Stichting RAVON i.o.v. De Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit, Bureau Risicobeoordeling en Onderzoeksprogrammering, Team Invasieve Exoten en Gegevensautoriteit Natuur.   Amfibieën
2013 Delft, J. van, R. Creemers & J. Kranenbarg Controle database Effectmonitor met betrekking tot vissen, amfibieën en reptielen. Oplevering geannoteerde database.   Reptielen, Amfibieën, Vissen
2013 Delft, J.J.C.W. van, J.E. Herder & J. Janse eDNA-primerontwikkeling en bemonstering van wateren ten behoeve van het vaststellen van de Italiaanse kamsalamander. Stichting RAVON i.o.v. De Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit, Bureau Risicobeoordeling & onderzoeksprogrammering, Team Invasieve Exoten. 2013.071 Amfibieën
2013 Delft , J. van, E. Colijn, G.-J. van Duinen, H. Huitema, H. van Kleef, R. Koelman, R. Lenders, R. Leuven, J. Noordijk, B. Odé, H. Sierdsema, J.T. Smit, E. van Uchelen, G. van der Velde, K. Veling, J. Vogels & S. Vreugdenhil Handleiding Praktisch natuurbeheer voor levensgemeenschappen. RAVON, European Invertebrate Survey - Nederland, FLORON, afdeling Milieukunde Radboud Universiteit, Sovon, Stichting Bargerveen, De Vlinderstichting, Zoogdiervereniging.   Reptielen, Amfibieën
2013 Kleef, H. van, R. van der Burg, J. van Delft, W. Bosman, J. Bouwman & N. de Kort Zonnebaars in Noord-Brabant. Onderzoek naar maatregelen tegen negatieve effecten van zonnebaarzen in Brabantse wateren. Bosgroep Zuid Nederland, Stichting Bargerveen, Stichting RAVON, in opdracht van Provincie Noord-Brabant.   Vissen
2013 Kranenbarg,J., R.P.J.H. Struijk & A. de Bruin NEM Meetnet beek- en poldervissen 2012. Stichting RAVON. 2012.047 Vissen
2013 Ottburg, F.G.W.A., G. Maas, R. Schrijver, J. Kranenbarg, M. Schiphouwer, O. Haenen, R. Blonk, M. Kotterman & M. de Graaf De economische haalbaarheid van het kweken van vis in open poldersystemen en het effect op de veenbodemdaling en overige risico's. Alterra Wageningen. 2398 Vissen
2013 Ouwehand, A. RAVON Hemelvaartweekeind Zuid-Holland 2013. Stichting RAVON. 2013-002 Reptielen, Amfibieën
2013 Rijsewijk, A.C. van & J.J.C.W. van Delft Monitoring van de gladde slang op Landgoed de Moeren te Zundert. Onderzoek naar de effecten van beheer en inrichting 2011 - 2013. Stichting RAVON, Nijmegen.   Reptielen
2013 Rijsewijk, A.C. van & A.M. Spitzen- van der Sluijs De rugstreeppad in Terneuzen 2013. Stichting RAVON 2013-103 Amfibieën
2013 Schiphouwer, M.E.J. Overzetten vissen terrein Casco Schiedam. Stichting RAVON, in opdracht van A4all. 2013-131 Vissen
2013 Schiphouwer, M.E.J. & J. Janse Inventarisatie bittervoorn Zouweboezem. Stichting RAVON. 2013.101 Vissen
2013 Schiphouwer, M.E.J., J. Janse, T. Woeltjes & A. de Bruin Ecologische vrijgave terrein Casco. Stichting RAVON 2012-131 Reptielen, Amfibieën, Vissen
2013 Spikmans, F. & W. Bosman Monitoring knoflookpad en kamsalamander in het leefgebied bij Barvoorde-Dakhorst 2012. Onderzoek uitgevoerd in het kader van een nieuwe waterwinning voor Vitens. Stichting RAVON. 2012-035 Amfibieën
2013 Spikmans, F. & A. van Rijsewijk Advies duurzaam behoud van populaties beschermde amfibieën en vissen in de Zwaluwenbunders, Tilburg. Stichting RAVON. 2012-101 Amfibieën, Vissen
2013 Spikmans, F. & W. Bosman Monitoring reptielen spoorlijn Maastricht- Lanaken 2013. Stichting RAVON, Nijmegen. 2013.031 Reptielen
2013 Spikmans, F. & W. Bosman Reptielen in Maastricht voor de toekomst behouden. Naar duurzame metapopulaties binnen het stadsvernieuwingsgebied Belvédére. Stichting RAVON in opdracht van ARCADIs Nederland BV en gemeente Maastricht. 2012.036. Reptielen
2013 Spikmans, F., J. Herder & J. Janse Knoflookpad eDNA onderzoek naar actuele verspreiding in De Rande - Deventer 2013. Stichting RAVON, Nijmegen.   Amfibieën
2013 Spikmans, F., M Schiphouwer, J. Kranenbarg & H. Breeuwer Naar duurzame populaties beekprik in Noord-Brabant. Voorbereidingsstudie herintroductie. Stichting RAVON in opdracht van Provincie Noord-Brabant. 2013.113 Vissen
2013 Spitzen - van der Sluijs, A.M., T. Woeltjes & J. Janse De heikikker in Meerstad in 2013. Vervolgactie wegvangen en onderzoek geschiktheid leefgebied in compensatiegebied 2b. Stichting RAVON in opdracht van Bureau Meerstad. 2013-024 Amfibieën
2013 Struijk, R.P.J.H., Bosman, W. & W. Spencer Bijplaatsing en herintroductie van de knoflookpad in Noord-Brabant 2012. Pilots in 't Hurkske, 't Merkske en het gebied Strijper Aa & Gastelse Heide. Stichting RAVON, Nijmegen en Natura Artis Magistra, Amsterdam. 2012-020 Amfibieën
2013 Struijk, R.P.J.H., Bosman, W. & W. Spencer Bijplaatsing en herintroductie van de knoflookpad in Noord-Brabant 2012 en 2013. Pilots in 't Hurkske, 't Merkske en het gebied Strijper Aa & Gastelse Heide. Stichting RAVON, Nijmegen en Natura Artis Magistra, Amsterdam.   Amfibieën
2013 Tempel, C. van den, K. Dekker & E. Goverse Verslag vleermuis- en vissenweekend Texel 2013.Landschap Noord-Holland en Stichting RAVON. 13-55017 Vissen
2013 Vogel, R.L., B. Koese, J. Kranenbarg, M. La Haye, O. Baudewijn, H Sierdsema, L. Sparrius, P. Verburg, R. Zollinger Het belang van Nederland buiten de Ecologische Hoofdstructuur voor soorten van de Vogelrichtlijn en van bijlage V van de Habitatrichtlijn. SOVON Vogelonderzoek. 2013/15 Overig
2013 Wallis de Vries, M.F., J. Noordijk, H. Sierdsema, R. Zollinger, J.T. Smit & M. Nijssen Begrazing in Brabantse heidegebieden - Effecten op de fauna. De Vlinderstichting, Wageningen / EIS-Nederland, Leiden / SOVON Vogelonderzoek, Stichting RAVON en Stichting Bargerveen, Nijmegen VS2012.017 Reptielen

Over RAVON

RAVON voor de bescherming van amfibieen, reptielen en vissen

Beschermen doen we samen met vrijwilligers en donateurs

 

Kennis - informatie - onderzoek -advies

Privacy statement

 

Contact

Telefoon: 024-7410600
Email: kantoor@ravon.nl
Contactpagina


Adres Natuurplaza
(gebouw Mercator III)
Toernooiveld 1 6525 ED
Nijmegen

Route

Back To Top